ЗАПОВЕД № 873 от 07.05.2020 г.

на Кмета на Община Габрово

 

 

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем:

Местонахождение на имотите: землище Габрово

Предназначение на имотите: земеделска земя - нива

Масив: 14 - 4 бр., анблок. Начална тръжна цена: 40.00 лв.

Масив: 62 - 2 бр., анблок. Начална тръжна цена: 20.00 лв.

Масив: 72 - 3 бр., анблок. Начална тръжна цена: 70.00 лв. 

Срок на договорите: 5 години

 

Дата на търга: 12.06.2020 г.

Час на търга: 13.30 ч.

Закупуване на тръжна документация от Център за информация и услуги на граждани при Община Габрово: от 18.05.2020 г. до 11.06.2020 г.

 

Дата на повторен търг: 26.06.2020 г.

Час на повторен търг: 13.30 ч.

Закупуване на тръжна документация от Център за информация и услуги на граждани при Община Габрово: до 15.06.2020 г.

 

При проявен интерес от Ваша страна и желание за оглед на място, свържете се с нас на телефон 066/ 818-441, отдел „Общинска собственост“ при Община Габрово