ЗАПОВЕД № 870 от 07.05.2020 г.

на Кмета на Община Габрово

 

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем:

Местонахождение на имотите: землище Габрово

Предназначение на имотите: земеделска земя - нива

ПИ с идентиф. 14218.56.56 Площ: 0,300 дка Начална тръжна цена: 5.00 лв.

ПИ с идентиф. 14218.64.16 Площ: 8,224 дка Начална тръжна цена: 40.00 лв.

ПИ с идентиф. 14218.67.37 Площ: 5,726 дка Начална тръжна цена: 50.00 лв.

ПИ с идентиф. 14218.88.15 Площ: 1,885 дка Начална тръжна цена: 10.00 лв.

ПИ с идентиф. 14218.64.1 Площ: 11,355 дка Начална тръжна цена: 55.00 лв.

Срок на договорите: 5 години

 

Дата на търга: 12.06.2020 г.

Час на търга: 14.30 ч.

Закупуване на тръжна документация от Център за информация и услуги на граждани при Община Габрово: от 18.05.2020 г. до 11.06.2020 г.

 

Дата на повторен търг: 26.06.2020 г.

Час на повторен търг: 14.30 ч.

Закупуване на тръжна документация от Център за информация и услуги на граждани при Община Габрово: до 25.06.2020 г.

 

При проявен интерес от Ваша страна и желание за оглед на място, свържете се с нас на телефон 066/ 818-441, отдел „Общинска собственост“ при Община Габрово