ЗАПОВЕД №1671/22.08.2019 г. НА КМЕТА НА

ОБЩИНА ГАБРОВО  ЗА  ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С  ЯВНО

НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА:

Ски влек монтиран на ски писта в м. Узана, Категория ППСВ ,

Производител ТЛПК Ремонтно механичен завод – Силистра,

тип – пътнически ПСБ 11, с фабричен № 270, дължина до 300 м.,

денивилация до 60 м., трифазен двигагел 5,5 кW, година на

производство – 1990 г. и капацитет до 400 човека на час.

Начална тръжна цена в размер на  2 900,00 лв.

Депозит за участие в търга 290,00 лв.

Дата и час на провеждане на търга: 19.09.2019 г. от 14.00 ч.

Закупуване на тръжна документация:от 28.08.2019 г. до 18.09.2019 г.

Дата и час на повторно провеждане на търга: 25.09.2019 г. 14.00 ч.

Закупуване на тръжна документация: до 24.09.2019 г.

 

Тръжната документация се получава в “Център за информация

 и услуги на гражданите” при Община Габрово, срещу

 представена квитанция за закупени документи. За допълнителна

 информация: Община Габрово, телефони: 066/ 818 441