О  Б  Щ  И  Н  А       Г  А  Б  Р  О  В  О

 

Със Заповеди №1646; 1647; 1648; 1649и 1650 от 20.08.2019 г.  на Кмета на Община Габрово

СА ОТКРИТИ ПРОЦЕДУРИ ЗА  ПУБЛИЧНИ  ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ  ЗА ПРОДАЖБА

НА СЛЕДНИТЕ ИМОТИ –  ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:

1.Поземлен имот с идентификатор ПИ 14218.508.185 по КК и КР на гр.Габрово, съответстващ на УПИ VІ-2049 от кв.18 по действащият устройствен план на кв.Тлъчници-ІV част, гр.Габрово, находящ се на ул.Осми март №3. Имотът е незастроен  с площ 532 кв.м. По ЗРП на гр.Габрово имотът е отреден за индивидуално жилищно строителство.  Изключително изгодна начална тръжна цена –8 800,00 лева  без ДДС. Дата и час за провеждане на търга  ̶  10.09.2019 г. от 13.30 ч.. Дата и час за провеждане на повторен търг  ̶ 17.09.2019г. от 13.30 ч..

2.Земеделска земя в землището на с.Яворец с номер 014008, местност Мечтепе, VІІ категория,   с площ 14 542 кв.м. Имотът граничи с полски път и е в добро агротехническо състояние. Дата и час за провеждане на търга - 10.09.2019 г. от 14.00 ч.. Начална цена в лева без ДДС - 11 546 лв.. Дата и час за повторен търг - 17.09.2019 г. от 14.00 ч..

3. УПИ VІІ-складово стопанство от кв.4 по плана на с.Враниловци, общ.Габрово с площ 1 820 кв.м., заедно с материалите, годни за втора употреба от намиращата се в имота сграда.  Дата и час за провеждане на търга - 10.09.2019 г. от 14.30 ч. Начална цена в лева без ДДС - 8 000 лв.; Дата и час за повторен търг - 17.09.2019 г. от 14.30 ч..

4. Самостоятелен обект  с идентификатор 14218.513.71.1.2 по КК и КР на гр. Габрово, на две нива, ниво I  със ЗП 76 кв.м; ниво II със ЗП 230 кв.м, представляващ втори етаж и част от първи етаж от сграда, заедно с отстъпеното право на строеж върху УПИ ХХ от кв. 11 по плана на кв.Войново, гр.Габрово. Дата и час за провеждане на търга - 10.09.2019 г. от 15.00 ч. Начална цена в лева без ДДС - 37 700 лв.. Дата и час за повторен търг - 17.09.2019 г. от 15.00 ч..

5. Урегулиран поземлен имот ХVІІІ-51 от кв. 12 по план на с. Гъбене, общ.Габрово, с площ от 10 070 кв.м. заедно с построените в него сгради (бивше училище) със ЗП 899 кв.м. .  Дата и час за провеждане на търга - 10.09.2019 г. от 15.30 ч. Начална цена в лева без ДДС-50 875лв.. Дата и час за повторен търг - 17.09.2019 г. от 15.30 ч..

Търговете ще се проведат в стая 209 на втори етаж в сградата на Община Габрово.Тръжната документация за имоти под номера №3, 4 и 5 ще се получава от 22.08.2019г., за имоти № 1 и 2 ще се получава от 26.08.2019г. в Центъра за информация и обслужване на граждани при Община Габрово, срещу представяне на квитанция от 60 лв. за закупени документи  до 09.09.2019 г. включително. Датата за повторно провеждане на търговете е при неявяване на участници на първата обявена дата, тръжни документи ще се продават до 16.09.2019г. включително.

  Оглед на обектите може да се извършва всеки работен ден до крайния срок за закупуване на документи, след предварително съгласуване с отдел “Общинска собственост”. Право на оглед имат лицата, закупили тръжни документи.

За допълнителна информация – телефон: 066/ 818 452 и 066/ 818 383; стая 218 и 220 в сградата на Община Габрово.