ЗАПОВЕД №1464 /23.07.2019 г. НА КМЕТА НА

ОБЩИНА ГАБРОВО  ЗА  ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО

НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА:

Магазин за промишлени стоки в с. Драгановци,

с обща площ  58,80 кв.м., с НТЦ – 65,00 лв.,

без включен ДДС. Срок на договора –10 /десет/ години.               

Дата и час на провеждане на търга: 20.08.2019 г. от 15.00 ч.

Закупуване на тръжна документация:от 29.07.2019 г. до 19.08.2019 г.

Дата и час на повторно провеждане на търга: 27.08.2019 г. 15.00 ч.

Закупуване на тръжна документация: до 26.08.2019 г.