ЗАПОВЕД №1444/18.07.2019 г. НА КМЕТА НА

ОБЩИНА ГАБРОВО  ЗА  ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЗА 1 ГОДИНА, НА:   

Имот с идентификатор 81904.13.1, с площ 5,278,  НТЦ 50,00 лв.

Имот с идентификатор 81904.13.2, с площ 6,922,  НТЦ 65,00 лв.

Имот с идентификатор 57675.38.11, с площ 3,666,  НТЦ 15,00 лв.

Дата и час на провеждане на търга: 20.08.2019 г. от 13,30 ч.

Закупуване на тръжна документация:от 24.07.2019 г. до 19.08.2019 г.

Дата и час на повторно провеждане на търга: 27.08.2019 г. 13.30 ч.

Закупуване на тръжна документация: до 26.08.2019 г.

Тръжната документация се получава в “Център за информация

 и услуги на гражданите” при Община Габрово, срещу

 представена квитанция за закупени документи. За допълнителна

 информация: Община Габрово, телефони: 066/ 818 441