О Б Щ И Н А          Г А Б Р О В О

Със заповед   № 1284 от 24.06.2019 г. на Кмета на Община Габрово  е открита процедура за публичен търг с явно наддаване за продажба на следния имот - представляващ земеделска земя в землище Донино, общ.Габрово, актуван с АОС№2335/10.06.2016г., находящ се в местност „Брусовете“ с идентификатор 22959.512.19. Площта на имота е 653,57 кв.м, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих, категория на земята при неполивни условия: шеста. Начална тръжна цена –1 079,00 лева  без ДДС. Дата и час за провеждане на търга  ̶  16.07.2019 г. от 13.30 ч. Дата и час за провеждане на повторен търг  ̶  23.07.2019 г. от 13.30 ч.

Желаещите да участват в търга могат да получат необходимите за това документи от Център за информация и услуги на гражданите в сградата на общинска администрация Габрово до 15.07.2019 г. включително. Датата за повторно провеждане на търговете е при неявяване на участници на първата обявена дата, тръжни документи ще се продават до 22.07.2019г. включително.

            Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до крайния срок за закупуване на документи, след предварително съгласуване с отдел “Общинска собственост”. Право на оглед имат лицата, закупили тръжни документи.

За допълнителна информация – телефон: 066/ 818 383; стая 218 в сградата на Община Габрово.