От 16 януари 2017 г. Община Габрово стартира кампанията за плащане на данък недвижим имот, такса битови отпадъци и данък върху превозно средство. Всички собственици на недвижими имоти и автомобили могат да платят своите задължения за 2017 г. с 5 % отстъпка от 16 януари до 30 април. За целта касите на Дирекция „Местни данъци и такси” ще работят от 8.30 до 16.30 часа.

Всички собственици на недвижимо и движимо имущество на територията на община Габрово ще получат съобщения за размера на дължимите местни данъци и такси и сроковете за тяхното плащане до края на месец февруари.

В съобщенията ще бъдат включени всички текущи и просрочени задължения на данъчно задължените лица. Напомняме, че физически и юридически лица от селата на територията на община Габрово, могат да платят своите задължения по места при кметския наместник до 30.04.2017 г.

Размерът на местните данъци и такси за 2017г. може да бъде проверен и платен чрез сайта на Община Габрово - www.gabrovo.bg.

Община Габрово уведомява всички физически лица, включително еднолични търговци, които извършват патентна дейност на територията на общината, че следва да подадат патентна декларация по образец в срок до 31 януари на 2017 г. В случаите на започване на дейността след тази дата данъчната декларация се подава непосредствено преди започването на дейността. Лицата, които до 31 януари на 2017 г. са подали данъчната декларация и са платили пълния размер на патентния данък, могат да ползват 5 % отстъпка. Сроковете за плащане на данъка са до 31 януари, до 30 април, до 31 юли и до 31 октомври.

До 30 януари се приемат и декларации за облагане с туристически данък за предходната година. Размерът на дължимия данък за всеки месец се внася от данъчно задължените лица до 15-о число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките. Ако в течение на годината лицата не са внасяли този данък, сега ще им бъде начислена лихва за просрочията. Декларациите се подават при всички случаи при издадено удостоверение за категоризация, независимо от спиране или прекратяване на дейността.

Декларациите следва да се подават в Дирекция „Местни данъци и такси” при Община Габрово, ул. „Райчо Каролев” № 4, всеки работен ден от 8.15 до 16.30 часа.

За допълнителна информация - телефоните на дирекцията са 066/804-776; 804-775 и 860-407.