Нормативно основание:

Наредба № 34 за таксиметров превоз на пътници на министъра на транспорта (обн., ДВ, бр. 109 от 14.12.1999 г.) - чл. 24

 

Необходими документи:

- Заявление за издаване на разрешение за извършване на таксиметрова дейност;

- Удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници ;

- Списък на автомобилите към удостоверението за регистрация ;

- Копие от удостоверението за годност на автомобила ;

- Копие от удостоверението за “Водач на лек таксиметров автомобил“ ;

- Копие от удостоверението за “Психологическа годност” ;

- Служебна справка в НАП Габрово за липса на данъчно осигурителни задължения или за разсрочване ако има такива /извършва се от Община Габрово/ 

- Заверени копия от удостоверения за годност на всички автомобили / контролен талон към знака за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на лекия таксиметров автомобил и картата за допълнителен преглед на лек таксиметров автомобил

 

Срок за извършване: 14 дни

 

Такса: 120 лв. за 12 м. за един таксиметров автомобил.

 

Банкова сметка: BG58STSA93008460754400 Код за вид плащане: 44 80 07