Нормативно основание:

Закон за туризма - чл. 128, т. 1

 

Необходими документи:

 1. Заявление за категоризация на места за настаняване Клас А и Клас Б
 2. копия от документи, удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз;
 3. декларация, че лицето не е в ликвидация - за лицата, които не са търговци;
 4. справка по образец за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта;
 5. копия на документите, удостоверяващи образованието или професионалната квалификация, стаж в туризма и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект, съгласно изискванията на наредбата по чл. 121, ал. 5;
 6. формуляр по образец за определяне на категорията;
 7. копия на документите за собственост на обекта или копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;
 8. документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация, или друг документ, удостоверяващ законността на обекта, при спазване изискванията на Закона за устройство на територията, съответно разрешение за ползване на повърхностен воден обект и свидетелство за годност - за заведенията за хранене и развлечения, разположени върху понтони или върху закотвени в близост до брега плавателни съдове;
 9. изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;
 10. документ за платена такса за разглеждане на документи за категоризиране съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3.

Такса (хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси, вилни селища, туристически селища и вили):
до 30 стаи - 500 лв.
от 31 до 150 стаи - 1200 лв.
от 151 до 300 стаи - 1900 лв.
от 301 до 500 стаи - 2800 лв.
над 500 стаи - 5000 лв.

150 лв. при промяна на обстоятелствата /промяна на собственика на обекта или лицето, извършващо дейност в обекта

 

Такса (семейни хотели, хостели, пансиони и почивни станции):

до 20 стаи – 200 лв.

от 21 до 40 стаи – 400 лв.

от 41 до 60 стаи – 940 лв.

от 61 до 100 стаи 2000 лв.

над 100 стаи – 4000 лв.

 

150 лв. при промяна на обстоятелствата /промяна на собственика на обекта или лицето, извършващо дейност в обекта


Срок на валидност: 5 години

Срок за извършване: до 60 дни

 

Банкова сметка: BG58STSA93008460754400 Код за вид плащане: 44 80 07

 

 

Заявление за категоризиране на места за настаняване Клас Б – Стаи за гости, Апартаменти за гости и Къщи за гости, Бунгала и къмпинги

 1. формуляр по образец за определяне на категорията;
 2. копие на документа за собственост на обекта или копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта - в случай че това лице е различно от собственика на обекта;
 3. изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;
 4. документ за платена такса за разглеждане на документи за категоризиране съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3.

Такса (стаи за гости, апартаменти за гости, къщи за гости, бунгала и къмпинги):

за едно легло – 10 лв. на легло;

за паркомясто за автомобил/каравана/кемпер в къмпинг – 10 лв. на брой;

за място на палатка в къмпинг – 10 лв. на брой

 

Срок на валидност: 5 години

Срок за извършване: до 60 дни

 

Банкова сметка: BG58STSA93008460754400 Код за вид плащане: 44 80 07

 

Потвърждаване категорията на туристически обект

Правно основание – чл. 133, ал. 3 от Закона за туризма.

В срок до три месеца преди изтичането на 5-годишния срок лицето следва да декларира желанието си да потвърди категорията на обекта или да получи категория, различна от определената му до момента, както и да заплати такса за извършване на проверка на място в туристическия обект съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3 от Закона за туризма.

 

Прилага се документ за платена такса.

 

1. за потвърждаване на категорията на места за настаняване клас А – хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси, вилни селища, туристически селища и вили:

а) до 30 стаи – 450 лв.;

б) от 31 до 150 стаи – 1000 лв.;

в) от 151 до 300 стаи – 1700 лв.;

г) от 301 до 500 стаи – 2500 лв.;

д) над 500 стаи – 4500 лв.;

2. за потвърждаване на категорията на места за настаняване клас Б – семейни хотели, хостели, пансиони и почивни станции:

а) до 20 стаи – 180 лв.;

б) от 21 до 40 стаи – 360 лв.;

в) от 41 до 60 стаи – 850 лв.;

г) от 61 до 100 стаи – 1800 лв.;

д) над 100 стаи – 3600 лв.;

3. за потвърждаване на категорията на места за настаняване клас Б – стаи за гости, апартаменти за гости, къщи за гости, бунгала и къмпинги:

а) за едно легло – 9 лв. на легло;

б) за паркомясто за автомобил/каравана/кемпер в къмпинг – 9 лв. на брой;

в) за място на палатка в къмпинг – 9 лв. на брой;

4. за потвърждаване на категорията на заведения за хранене и развлечения (самостоятелни или прилежащи към места за настаняване):

а) до 20 места за сядане – 130 лв.;

б) от 21 до 50 места за сядане – 220 лв.;

в) от 51 до 150 места за сядане – 720 лв.;

г) от 151 до 300 места за сядане – 1400 лв.;

д) над 300 места за сядане – 1800 лв.;

 

При промяна на категорията на туристическия обект в по-висока от определената му се заплаща съответната за обекта такса:

1. за категоризиране на места за настаняване клас А – хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси, вилни селища, туристически селища и вили:

а) до 30 стаи – 500 лв.;

б) от 31 до 150 стаи – 1200 лв.;

в) от 151 до 300 стаи – 1900 лв.;

г) от 301 до 500 стаи – 2800 лв.;

д) над 500 стаи – 5000 лв.;

2. за категоризиране на места за настаняване клас Б – семейни хотели, хостели, пансиони и почивни станции:

а) до 20 стаи – 200 лв.;

б) от 21 до 40 стаи – 400 лв.;

в) от 41 до 60 стаи – 940 лв.;

г) от 61 до 100 стаи – 2000 лв.;

д) над 100 стаи – 4000 лв.;

3. за категоризиране на места за настаняване клас Б – стаи за гости, апартаменти за гости, къщи за гости, бунгала и къмпинги:

а) за едно легло – 10 лв. на легло;

б) за паркомясто за автомобил/каравана/кемпер в къмпинг – 10 лв. на брой;

в) за място на палатка в къмпинг – 10 лв. на брой;

4. за категоризиране на заведения за хранене и развлечения (самостоятелни или прилежащи към места за настаняване):

а) до 20 места за сядане – 150 лв.;

б) от 21 до 50 места за сядане – 250 лв.;

в) от 51 до 150 места за сядане – 800 лв.;

г) от 151 до 300 места за сядане – 1500 лв.;

д) над 300 места за сядане – 2000 лв.;

 

При промяна на категорията на туристическия обект в по-ниска от определената му се заплаща такса 100 лв.

 

При подаването на заявлението за промяна по ал. 1 и 2 се заплаща 1/2 от посочената такса, а при получаването на категорийната символика, включваща удостоверение и табела – втората половина от таксата.

 

 

 

 

Заявление за категоризиране на места за настаняване Клас Б – Стаи за гости, Апартаменти за гости и Къщи за гости – комплексна услуга
Заявление за категоризиране на места за настаняване Клас Б – Стаи за гости, Апартаменти за гости и К 110 KB