Нормативно основание:

Чл. 128, ал. 1, т. 1 от Закон за туризма, чл. 2, ал. 1 и ал. 2 от Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма

 

Заявление за категоризиране на места за настаняване Клас А – Хотели, Мотели, Апартаментни туристически комплекси

Необходими документи - заявление-декларация по образец

- в заявление-декларацията се декларират най-малко:

а) наименованието на лицето, както и името на местата за настаняване (с изписване с български и с латински букви), и адрес; телефон/факс и адрес на електронна поща, ако разполага с такива; в противен случай се изписват имената на упълномощеното лице и неговите телефон/факс и адрес на електронна поща;

б) ЕИК и/или основанието, на което лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, и на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

в) че лицето не е в ликвидация - за лицата, които не са търговци;

г) професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта;

д) обстоятелства, свързани с образованието или с професионалната квалификация, стаж в туризма и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект съгласно изискванията на Наредбата към Закон за туризма;

е) че лицето има право да извършва дейност в обекта, като се посочват индивидуализиращи данни за документа за ползване в зависимост от вида му, а когато документът за ползване подлежи на вписване, се посочват акт, том и година и службата по вписванията, в която е вписан.

- към заявление-декларацията се прилагат:

а) копие от документа за ползване на обекта, представляващ място за настаняване, когато обектът не е собствен на заявителя и не подлежи на вписване;

б) изрично пълномощно, когато заявление-декларацията се подава от пълномощник.

 

1. Заявление-декларация за категоризиране на места за настаняване клас „А“ - хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси, вилни селища, туристически селища и вили

 

Такса за разглеждане на документите:

Такса за вписване в Националния туристически регистър:

до 30 стаи                  -   200 лева;

до 30 стаи                  -   200 лева;

от 31 до 150 стаи       -   500 лева;

от 31 до 150 стаи       -   500 лева;

от 151 до 300 стаи     -   900 лева;

от 151 до 300 стаи     -   900 лева;

от 301 до 500 стаи     - 1250 лева;

от 301 до 500 стаи     - 1250 лева;

над 500 стаи              - 2250 лева.

над 500 стаи              - 2250 лева.

Заплащат се при подаване на документите за категоризиране

Заплащат се при получаване на категорийната символика

 

Срок на валидност: 5 години

Срок за извършване: до три месеца

Банкова сметка: BG58STSA93008460754400  Код за вид плащане: 44 80 07

 

2. Заявление-декларация за категоризиране на места за настаняване клас „Б“ - семейни хотели, хостели, пансиони и почивни станции

Нормативно основание: чл. 128, ал. 1, т. 1 от Закон за туризма, чл. 2, ал. 1 и ал. 2 от Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма

Такса за разглеждане на документите:

Такса за вписване в Националния туристически регистър:

до 20 стаи                  -   100 лева;

до 20 стаи                  -   100 лева;

от 21 до 40 стаи         -   175 лева;

от 21 до 40 стаи         -   175 лева;

от 41 до 60 стаи         -   370 лева;

от 41 до 60 стаи         -   370 лева;

от 61 до 100 стаи       -   600 лева;

от 61 до 100 стаи       -   600 лева;

над 100 стаи              - 1750 лева.

над 100 стаи              - 1750 лева.

Заплащат се при подаване на документите за категоризиране

Заплащат се при получаване на категорийната символика

 

Срок на валидност: 5 години

Срок за извършване: до три месеца

Банкова сметка: BG58STSA93008460754400  Код за вид плащане: 44 80 07

 

3. Заявление за категоризиране на места за настаняване клас „Б“ - къщи за гости, бунгала и къмпинги

Нормативно основание: чл. 128, ал. 1, т. 1 от Закон за туризма, чл. 2, ал. 1 и ал. 2 от Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма

 

Необходими документи - заявление-декларация по образец

- в заявление-декларацията се декларират най-малко:

а) наименованието на лицето, както и името на местата за настаняване - къщи за гости (с изписване с български и с латински букви) и адрес; телефон/факс и адрес на електронна поща, ако разполага с такива; в противен случай се изписват имената на упълномощеното лице и неговите телефон/факс и адрес на електронна поща;

б) че лицето има право да извършва дейност в обекта, в случай че това лице е различно от собственика на обекта, като се посочват индивидуализиращи данни за документа за ползване в зависимост от вида му, а ако същият подлежи на вписване, се посочват акт, том и година и службата по вписванията, в която е вписан.

 

- към заявление-декларацията се прилагат:

а) копие от документа за ползване на обекта, ако не е собствен и не подлежи на вписване;

б) изрично пълномощно, когато заявление-декларацията се подава от пълномощник.

 

Такса за разглеждане на документите:

Такса за вписване в Националния туристически регистър:

Къщи за гости за едно легло                                                    - 10 лева;

Къщи за гости за едно легло                                                    - 10 лева;

Бунгала за едно легло                                                               -   8 лева;

Бунгала за едно легло                                                               -   8 лева;

Паркомясто за автомобил, каравана, кемпер в къмпинг              -   5 лева за брой;

Паркомясто за автомобил, каравана, кемпер в къмпинг              -   5 лева за брой;

За място на палатка в къмпинг                                              -   5 лева за брой.

За място на палатка в къмпинг                                              -   5 лева за брой.

Заплащат се при подаване на документите за категоризиране

Заплащат се при получаване на категорийната символика

 

Срок на валидност: 5 години

Срок за извършване: до три месеца

Банкова сметка: BG58STSA93008460754400  Код за вид плащане: 44 80 07

 

4. Заявление за регистрация на места за настаняване клас „В“ - стаи за гости и апартаменти за гости

Нормативно основание: чл. 113, ал. 2 от Закон за туризма, чл. 3, ал. 1 от Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма

 

 Необходими документи - заявление-декларация по образец

- в заявление-декларацията се декларират най-малко:

а) наименованието на лицето, както и името на местата за настаняване - стаи за гости, апартаменти за гости (с изписване с български и с латински букви), и адрес; телефон/факс и адрес на електронна поща, ако разполага с такива; в противен случай се изписват имената на упълномощеното лице и неговите телефон/факс и адрес на електронна поща;

б) че лицето има право да извършва дейност в обекта, в случай че това лице е различно от собственика на обекта, като се посочват индивидуализиращи данни за документа за ползване в зависимост от вида му, а ако същият подлежи на вписване, се посочват акт, том и година и службата по вписванията, в която е вписан.

 

- към заявление-декларацията се прилагат:

а) копие от документа за ползване на обекта, ако не е собствен и не подлежи на вписване;

б) изрично пълномощно, когато заявление-декларацията се подава от пълномощник.

 

Срок на валидност: Безсрочен

Срок за извършване: до 7 дни

 

Такса:

за едно легло - 20 лева

Банкова сметка: BG58STSA93008460754400  Код за вид плащане: 44 80 07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заявление за категоризиране на места за настаняване Клас Б – Стаи за гости, Апартаменти за гости и Къщи за гости – комплексна услуга
Заявление за категоризиране на места за настаняване Клас Б – Стаи за гости, Апартаменти за гости и К 32 KB