Нормативно основание:

Чл. 128, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закон за туризма, чл. 2, ал. 1 и ал. 2 от Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма

 

Необходими документи:

Заявление-декларация за категоризиране на заведение за хранене и развлечения

 

1. в заявление-декларацията се декларират най-малко:

а) наименованието на лицето, както и името на заведенията за хранене и развлечения (с изписване с български и с латински букви), и адрес; телефон/факс и адрес на електронна поща, ако разполага с такива; в противен случай се изписват имената на упълномощеното лице и неговите телефон/факс и адрес на електронна поща;

б) ЕИК и/или основанието, на което лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, и на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

в) че лицето не е в ликвидация - за лицата, които не са търговци;

г) професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта;

д) обстоятелства, свързани с образованието или с професионалната квалификация, стаж в туризма и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект съгласно изискванията на Наредбата към Закон за туризма;

е) че лицето има право да извършва дейност в обекта, като се посочват индивидуализиращи данни за документа за ползване в зависимост от вида му, а когато документът за ползване подлежи на вписване, се посочват акт, том и година и службата по вписванията, в която е вписан.

 

2. към заявление-декларацията се прилага:

а) копие от документа за ползване на обекта, ако не е собствен и не подлежи на вписване;

б) изрично пълномощно, когато заявление-декларацията се подава от пълномощник.

 

Такса за разглеждане на документите:

Такса за вписване в Националния туристически регистър:

до 20 места за сядане                        -     75 лева;

до 20 места за сядане                        -     75 лева;

от 21 до 50 места за сядане              -   125 лева;

от 21 до 50 места за сядане              -   125 лева;

от 51 до 100 места за сядане            -   250 лева;

от 51 до 100 места за сядане            -   250 лева;

от 101 до 150 места за сядане          -   400 лева;

от 101 до 150 места за сядане            -   400 лева;

от 151 до 250 места за сядане          -   600 лева;

от 151 до 250 места за сядане            -   600 лева;

от 251 до 300 места за сядане          -   700 лева;

от 251 до 300 места за сядане            -   700 лева;

над 300 места за сядане                    - 1000 лева.

над 300 места за сядане                    - 1000 лева.

Заплащат се при подаване на документите за категоризиране

Заплащат се при получаване на категорийната символика

 

Срок на валидност: 5 години

Срок за извършване: до три месеца

Банкова сметка: BG58STSA93008460754400     Код за вид плащане: 44 80 07

 

 

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

Заявление за категоризация на заведения за хранене и развлечения 34 KB