Нормативно основание:

Закон за туризма - чл. 128, т. 2; чл. 128, т. 3

 

Неоходими документи:

Заявление за категоризация на заведения за хранене и развлечения

1. декларация по образец за регистрация в търговския регистър с посочване на ЕИК или копия от документи, удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз;

2. декларация, че лицето не е в ликвидация - за лицата, които не са търговци;

3. справка по образец за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта;

4. копия на документите, удостоверяващи образованието или професионалната квалификация, стаж в туризма и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект, съгласно изискванията на наредбата по чл. 121, ал. 5;

5. формуляр по образец за определяне на категорията;

6. копия на документите за собственост на обекта или копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;

7. документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация, или друг документ, удостоверяващ законността на обекта, при спазване изискванията на Закона за устройство на територията, съответно разрешение за ползване на повърхностен воден обект и свидетелство за годност - за заведенията за хранене и развлечения, разположени върху понтони или върху закотвени в близост до брега плавателни съдове;

8. изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;

9. документ за платена такса за разглеждане на документи за категоризиране съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3.

Такса:

до 20 места за сядане - 150 лв.
от 21 до 50 места за сядане – 250 лв.
от 51 до 150 места за сядане – 800 лв.
от 151 до 300 места за сядане – 1500 лв.
над 300 места за сядане 2000 лв.

* При подаване на документите се заплаща 1/2 от таксата
* Срок на валидност: 5 години

Срок за извършване: до 60 дни

Банкова сметка: BG58STSA93008460754400 Код за вид плащане: 44 80 07

Заявление за категоризация на заведения за хранене и развлечения 96 KB