Обектът за продажба представлява урегулиран поземлен имот с площ 727 кв.м. заедно с двуетажна масивна сграда със сутерен /бивш Ресторант – кафе сладкарница/, със ЗП 160,00 кв.м. и долепена до нея едноетажна масивна сграда със сутерен със ЗП- 74 кв.м. - частна общинска собственост. Преобладаващо застрояване – нискоетажно жилищно застрояване и такова за обекти с административно и стопанско значение.  Инженерна инфраструктура – много добре развита. Добре изградена улична мрежа, електроснабдителна, водоснабдителна, канализационна и телефонна мрежи.

Сградата е изградена по монолитната строителна система през 1940 г. Имотът е в лошо техническо състояние, нуждае се от основен ремонт.

Цената на имота е 54 110,00 лв без ДДС. Ще се продава на търг с явно наддаване.

Информация за обекта 1.67 MB