Адрес: гр. Габрово, ул. "Ивайло" № 13

Заведения за социални услуги

Тел.: 066 806 022; 066 806 551

e-mail: zsu.gabrovo@abv.bg

Работно време: 08.00 ч. - 16.30 ч., от понеделник до петък.

„Личен асистент“ и „Социален асистент“ са социални услуги в общността, които предоставят комплекс от услуги в домашна среда за хора, които са в частична или пълна невъзможност за самообслужване и/или са в риск от социална изолация.

Услугите са почасови и през 2019 г. се финансират със средства от републиканския бюджет на основание Постановление на Министерски съвет. 

Целта на услугите е оказване подкрепа на потребителите в справянето с ежедневни дейности, съобразени с личните интереси и възможности. Услугите подпомагат поддържането и развиването на силните страни на всеки потребител. Оказваната помощ от всеки асистент се извършва съобразно потребностите и предпочитанията на потребителя, които се уточняват предварително.

Дейности изпълнявани от личните асистенти включват:

 • Поддържане на личната хигиена - помощ при ежедневен тоалет и обличане, помощ при къпане, помощ при, ресане и бръснене, придружаване до местата, където се предоставят тези услуги;
 • Приготвяне на храна с продукти на потребителя, доставка на готова храна при желание, подготовка и помощ при хранене, сервиране и отсервиране;
 • Закупуване на хранителни продукти, лекарства, материали и вещи от първа необходимост със средства на потребителя;
 • Заплащане или помощ при заплащане на комунално-битови разходи - вода, електричество, телефон, данъци и други със средства на потребителя;
 • При заявена потребност предоставя и други специфични битови услуги с негово съгласие и по преценка на доставчика;

Посещенията на личните асистенти са всеки работен ден в рамките на 4 часа, като се съобразяват с предпочитанията на потребителите.  

Дейностите изпълнявани от социалните асистенти включват:

 • Помощ при поддържане на личната хигиена;
 • Приготвяне на храна с продукти на потребителя, доставка на готова храна при желание, подготовка и помощ при хранене, сервиране и отсервиране;
 • Закупуване на хранителни продукти, лекарства, материали и вещи от първа необходимост със средства на потребителя;
 • Заплащане или помощ при заплащане на комунално-битови разходи - вода, електричество, телефон, данъци и други със средства на потребителя;
 • Придружаване извън дома, помощ в общуването и поддържането на социални контакти;

Посещенията на социалните асистенти се извършват по предварително изготвен месечен график, съобразно желанието и възможностите на потребителите. Услугата се предоставя по начин, който зачита правото на достойнство и лично пространство на потребителите и се съобразява с начина им на живот.

Потребители на услугите личен и социален асистент са:

 • лица с увреждания и техните семейства;
 • лица над 65 години с ограничения или невъзможност за самообслужване.

Лицата, желаещи да ползват услугата личен асистент и кандидатите за работа за личен асистент е необходимо да подадат заявления по образец до Кмета на Община Габрово. Образците може да получите в дирекция "Образование и социални дейности" в Община Габрово или да изтеглите от тук:

Заявление потребител 183 KB
Приложение 1- потребител 185 KB
Заявление асистент 184 KB
Декларация асистент 170 KB