Нормативно основание:

 

Закон за общинската собственост - чл. 45а, ал. 1                 

 

Необходими документи:

- Искане по образец;
- декларация по образец;
- удостоверения за доходите на членовете на семейството - минимум за 6 месеца назад от датата на подаване на искането:
- пенсионерите представят удостоверение от РУ “Социално осигуряване”, гр. Габрово;
- безработните представят удостоверение от РУ “Социално осигуряване” за изплащани обезщетения или служебна бележка от Дирекция “Бюро по труда”, гр. Габрово за регистрация, ако не са регистрирани или не получават обезщетения - представят декларация, че не са получавали обезщетения или други доходи през последните 6 месеца;
- студентите представят уверение от съответното учебно заведение;
- експертно решение от ТЕЛК (ако има такова);
 

*Забележка: Приложените документи следва да бъдат в оригинал или заверени копия.

Срок за извършване: – 30 дни;

Такса: 5.00 лв.

Банкова сметка: BG58STSA93008460754400 Код за вид плащане: 44 80 07

Искане по образец; 36 KB
декларация по образец; 82 KB
декларация 25 KB