Нормативно основание:

 

Закон за общинската собственост - чл. 45а, ал. 1                 

 

Необходими документи:

- Искане по образец
- Декларация по образец
- Удостоверения за доходите на членовете на семейството - минимум за 12 месеца назад от датата на подаване на искането
- Безработните представят удостоверение от РУ “Социално осигуряване” за изплащани обезщетения или служебна бележка от Дирекция “Бюро по труда”, гр. Габрово за регистрация, ако не са регистрирани или не получават обезщетения - представят декларация, че не са получавали обезщетения или други доходи през последните 12  месеца
- Студентите представят уверение от съответното учебно заведение
- Експертно решение от ТЕЛК (ако има такова)
 

*Забележка: Приложените документи следва да бъдат в оригинал или заверени копия.

Срок за извършване: – 30 дни;

Такса: 5.00 лв.

Банкова сметка: BG58STSA93008460754400 Код за вид плащане: 44 80 07

Искане за определяне на жилищна нужда 42 KB
Искане за определяне на жилищна нужда - социално жилище 52 KB
Декларация по чл. 4, ал. 3 от НУРУЖННОЖ 139 KB
Декларация по чл. 16, ал. 5 от НУРУЖННОЖ - социално жилище 142 KB
Декларация доходи 30 KB