Нормативно основание:

Чл. 9 от Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма

 

Необходими документи:

- Подаване на заявление - свободен текст

- Документ за платена такса

Срок: до 30 дни

Цена:  - 50 лева