Нормативно основание:

 

Закон за туризма -чл. 168, ал. 2           

 

Необходими документи при промяна на лицето извършващо дейност:

1. Копия от документи, удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз;

2. Декларация, че лицето не е в ликвидация – за лицата, които не са търговци;

3. Справка за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта – по образец;

4. Копия от документи удостоверяващи образованието или професионалната квалификация, стаж в туризма и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект, съгласно изискванията за определената категория на обекта;

5. Копия на документите за собственост на обекта или копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;

6. Изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;

7. Документ за платена такса за промяна в обстоятелствата, съгласно Тарифа , които се събират по  ЗТ.

 

Необходими документи при промяна на собственика на туристически обект, при която няма промяна на лицето, което извършва дейност в обекта:

1. Копие на документа за собственост;

2. Изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;

3. Документ за платена такса за промяна в обстоятелствата, съгласно Тарифа , които се събират по  ЗТ.

 

Срок: 30 дни

Цена: 150 лв.

Заявление за промяна в обстоятелствата, вписани в Националния туристически регистър
Заявление за промяна в обстоятелствата, вписани в Националния туристически регистър 14 KB