О  Б  Щ  И  Н  А    Г  А  Б  Р  О  В  О

 

На основание чл.10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбор при мобилност за държавни служители и Заповед № 928/21.05.2024 г. на Органа по назначаване,

О  Б  Я  В  Я  В  А :

Конкурс за длъжността НАЧАЛНИК-ОТДЕЛ „Образование, младежки дейности и спорт“

 

 • Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Основна цел на длъжността:

Организира, ръководи и контролира анализа на нуждите, планирането и осъществяването на дейности и мерки, създаващи среда и осигуряващи условия за провеждане на качествено предучилищно и училищно образование в община Габрово, за развиване на младежките дейности и спорта.

 

Области на дейност:

 • Изучава тенденциите в развитието на образованието, младежките политики и спорта на европейско и национално ниво, следи промените в нормативната уредба и съблюдава прилагането им в Община Габрово, както и участва в разработването на планови и стратегически документи на общинско ниво.
 • Анализира нуждите на образователната система по отношение ангажиментите на Община Габрово за нейното осигуряване, на младежките и спортни общности, търси начини и подходящи партньорства за подобряване качеството и диверсифициране на предлагането.
 • Работи в координираност и взаимодействие със структури/организации/институции/лица на различни нива и в разнообразни сфери, при организиране на образователната, младежка и спортна дейност в община Габрово.

 

Длъжностната характеристика се предоставя на кандидатите от служител в отдел УЧР при подаване на документите.

 

 • Изисквана минимална степен на завършено образование: бакалавър
 • Минимален професионален опит – 3 години - придобит в област или области на дейност, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика за длъжността,

или

минимален ранг – ІІІ младши

 • Специфични изисквания за заемане на длъжността, установени с нормативен акт: няма
 • Допълнителни изисквания:

- управленска компетентност;

- работа в екип;

- комуникативна компетентност;

- ориентация към резултати;

- фокус към клиента (вътрешен/външен);

- дигитална компетентност – доказва се с практически изпит;

- професионална компетентност – много добро познаване на: Закон за предучилищното и училищното образование; Закон за закрила на детето; Закон за младежта, Закон за физическото възпитание и спорта; Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните; Закон за местното самоуправление и местната администрация; Закон за държавния служител; Закон за администрацията; Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование.

Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

 • Размер на основната заплата, определена за длъжността – 1920 лв.
 • Размерът на основната заплата се определя съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, съобразно годините притежаван професионален опит от кандидата, спечелил конкурса /чл. 8 и чл. 9 от Наредбата/.
 • Брой работни места, за които се обявява конкурсът – 1
 • Начин на провеждане на конкурса:
  1. Писмена разработка по управленска тематика.
  2. Интервю.
 • Необходими документи за кандидатстване:

1. Заявление за участие – по образец /Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители /НПКПМДС/.

Към заявлението се прилагат:

-  декларация от лицето за обстоятелствата по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС;

- копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителни квалификации и правоспособност, които се изискват за длъжността;

- копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобития ранг като държавен служител /при наличие на такъв/;

-  автобиография.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от кандидата или чрез пълномощник, като за изискваните копия се представят и оригиналите за сверка.

Документите може да се подават по електронен път на e-mail: dnikolova@gabrovo.bg, като в този случай заявлението по ал. 2 и декларацията по ал. 3, т. 1 следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

При подаване на документите служителите от отдел УЧР уведомяват кандидатите за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител, и им предоставят длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

 

 • Място за подаване на документите:

гр. Габрово, пл. ”Възраждане” № 3

Община Габрово, отдел „Управление на човешките ресурси”, ет. І, стая № 110;

телефон за справки: 066/818 315;

лице за контакти: Диана Николова – н-к отдел „Управление на човешките ресурси”.

 • Краен срок за подаване на документите – 11.06.2024 г.
 • Ден на публикуване: 28.05.2024 г.
 • Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:

Съобщенията във връзка с конкурса ще се обявяват на таблото за обяви и съобщения в Центъра за административно обслужване в сградата на Община Габрово и на електронната страница на адрес: www.gabrovo.bg.

Предоставянето на личните данни е доброволно, тяхното обработване, ползване в процеса по подбор и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие със Закона за Защита на личните данни.

Заявление и декларация за участие в конкурса може да изтеглите от прикачения файл след настоящата обява.

 

Документи по образец
28.05.2024

Резултат от процедура по подбор за длъжността старши инспектор в Общински инспекторат Покана за участие в интервю с кандидатите, заявили интерес за заемане за длъжността директор на Дом на културата „Емануил Манолов“ – гр. Габрово