ОБЯВЛЕНИЕ

 

Община Габрово на основание чл. 217, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), във връзка с чл. 90 от Кодекса на труда, чл. 91 от КТ и заповед № 123/29.01.2024 г. на кмета на община Габрово,

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността ДИРЕКТОР на следните общински детски градини:

Детска градина „Дъга“ – гр. Габрово

Детска градина „Мики Маус“ – гр. Габрово

Детска градина „Перуника“ – гр. Габрово

Детска градина “Ран Босилек”- гр. Габрово

 

І. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

1. Да са български граждани или:

- граждани на други държави членки;

- чужди граждани, ако са предложени по междудържавни спогодби;

- продължително пребиваващи в страната чужди граждани - със съгласие на началника на съответното регионално управление на образованието;

- дългосрочно и постоянно пребиваващи в страната чужди граждани.

2. Да притежават завършено висше образование на образователно-квалификационна степен магистър по една от посочените специалности:

 • от професионално направление „Педагогика“:
 •  „Предучилищна педагогика“ или „Предучилищна педагогика и чужд език“, с присъдена професионална квалификация “детски учител“;
 • „Предучилищна и начална училищна педагогика“, с присъдена професионална квалификация „детски и начален учител“;
 • всички специалности, с присъдена професионална квалификация „педагог“ и/или „учител“ и придобита допълнителна професионална квалификация „детски учител“.
 • от професионални направления „Теория и управление на образованието“ или „Педагогика на обучението по…“: всички специалности, с присъдена професионална квалификация „педагог“ и/или „учител“ и придобита допълнителна професионална квалификация „детски учител“.

3. Да притежават образование и професионална квалификация за изпълнение на норма за преподавателска работа.

4. Да притежават не по-малко от 5 години учителски стаж.

5. Да не са лишени от правото да упражняват професията по смисъла на чл. 215, ал. 1, т. 2 от ЗПУО.

6. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията (с изключение на лицата, осъдени по наказателни дела, посочени в чл. 1 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица).

7. Да нямат наложено дисциплинарно наказание по чл. 188, т. 2 и т. 3 от Кодекса на труда, освен ако наказанието е заличено, и трудовото им правоотношение да не е било прекратявано на основание чл. 330, ал. 2, т. 6 от КТ или чл. 328, ал. 1, т. 5 от КТ в петгодишен срок преди подаване на документите за участие в конкурса, освен ако уволнението не е отменено като незаконно по надлежния ред.

8. Да не страдат от заболявания или отклонения, които застрашават живота и здравето на децата, определени с наредба, издадена от министъра на здравеопазването, съгласувано с министъра на образованието и науката.

 

ІІ. Начин на провеждане на конкурса:

1. Преценка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания.

2. Първи етап - тест за оценка на компетентности, определени в професионалния профил на длъжността директор:

 • педагогическа компетентност;
 • управленска компетентност:

- административна и правна култура;

- планиране, организиране и контрол;

- управление на ресурси.

 • социална и гражданска компетентност.

До интервю се допускат кандидатите, постигнали резултат 60 % и над 60 % верни отговори на теста.

3. Втори етап – събеседване за проверка на компетентностите и уменията за формиране и представяне на концепция за политики, свързани с развитието на детската градина, и на способността за решаване на проблеми, включващо:

- кратко изложение на основните идеи на концепцията;

- решаване на казуси;

- отговори на въпроси, поставени от членовете на комисията по провеждане на конкурса, относими към съдържанието на концепцията, казусите и към спецификата на длъжността.

Критерии за оценка от втория етап:

- умения за представяне на синтезирано и структурирано изложение по концепцията;

- визия за дългосрочно развитие на институцията и съответствие на концепцията със спецификата и характерните особености на институцията;

- аргументираност на направените предложения при защита на концепцията;

- съответствие на необходимите ресурси - финансови, човешки и материални, със заложените в концепцията дейности;

- съответствие с техническите изисквания при разработването й - по чл. 8, ал. 2, т. 5 от Наредба № 16/01.07.2022 г. за провеждане на конкурси за заемане на длъжността „директор“ в държавните и общинските институции в системата на предучилищното и училищното образование;

- способност за търсене и намиране на решения на проблеми;

- мотивация за заемане на длъжността;

- нагласа за работа в екип и за усъвършенстване;

- комуникационни умения;

- познаване на нормативната уредба: основни нормативни актове, които кандидатът следва да познава:

 1. Етичен кодекс на работещите с деца.
 2. Кодекс на труда.
 3. Закон за предучилищно и училищно образование.
 4. Закон за закрила на детето.
 5. Закон за защита на личните данни.
 6. Закон за достъп до обществена информация.
 7. Закон за защита от дискриминация.
 8. Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.
 9. Наредба за специализирана закрила на деца на обществени места.
 10. Наредба № 2 от 07 март 2013 г. за здравословното хранене на децата от 0 до 3 години в детските заведения и детските кухни.
 11. Наредба № 2 от 24 януари 2017 г. за регистъра на институциите в системата на предучилищното и училищното образование.
 12. Наредба № 3 от 05 февруари 2007 г. за здравните изисквания към детските градини.
 13. Наредба № 4 от 20 април 2017 г. за нормиране и заплащане на труда.
 14. Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование.
 15. Наредба № 5 от 03 юни 2016 г. за предучилищното образование.
 16. Наредба № 6/10.08.2011 г. за здравословното хранене на децата от 3 до 7 години в детските заведения.
 17. Наредба № 8 от 11 август 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование.
 18. Наредба № 9 от 16 септември 2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици.
 19. Наредба № 9 от 19 август 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование.
 20. Наредба № 10 от 19.12.2017 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала.
 21. Наредба № 13 от 21 септември 2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование.
 22. Наредба № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.
 23. Наредба № 18 от 09 септември 2021 г. за инспектирането на детските градини и училищата.
 24. Наредба № 24 от 10 септември 2020 г. за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие.
 25. Наредба № 26 от 18 ноември 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях.
 26. Наредба за приобщаващото образование.
 27. Наредба № 8121з-194 от 21 февруари 2019 г. за определяне на реда за взаимодействие по обмен на информация, анализиране на пътнотранспортните произшествия с участие на деца и набелязване на мерки за тяхното ограничаване и намаляване на последствията.
 28. Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Габрово.

 

Всеки член на комисията самостоятелно оценява изложението и отговорите на кандидата по всеки един от критериите с оценка от 1 до 5, като:

5 - напълно отговаря на изискванията;

4 - в голяма степен отговаря на изискванията;

3 - в средна степен отговаря на изискванията;

2 - в малка степен отговаря на изискванията;

1 - не отговаря на изискванията.

Оценката от втория етап на всеки кандидат е средноаритметична от оценките на членовете на комисията.

Максималният резултат от втория етап е 50 точки.

Окончателният резултат на всеки кандидат от конкурса се формира като сбор от резултатите от писмения изпит и от събеседването, което включва и решаване на казуси, и защитата на концепцията, като в класирането участват само кандидати, получили не по-малко от 60 точки от двата етапа.

Максималният резултат, който може да получи кандидатът от проведения конкурс, е 100 точки.

 

III. Вид правоотношение: споразумение по чл. 107 от Кодекса на труда.

IV. Кандидатите за участие в конкурса подават следните документи:

1. Заявление за участие в конкурса (приложение № 1).

Към заявлението се прилагат:

 • копие от диплома за придобита образователно-квалификационна степен на висше образование или удостоверение за признаване на придобито висше образование от чуждестранни висши училища и документ за придобита професионална квалификация „учител“; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номерът и датата на издаване и висшето училище, издало дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина висше образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация (НАЦИД), в заявлението се посочват номерът и датата на издаване, като копие на диплома или удостоверение не се прилага;
 • копие от документ, удостоверяващ продължителността на учителския трудов стаж;
 • декларация (по образец) от лицето, че:

-  не е лишено от правото да упражнява професията по смисъла на чл. 215, ал. 1, т. 2 от ЗПУО;

- няма наложено дисциплинарно наказание по чл. 188, т. 2 и т. 3 от Кодекса на труда, освен ако наказанието е заличено, и трудовото му правоотношение  не е прекратявано на основание чл. 330, ал. 2, т. 6 от Кодекса на труда или чл. 328, ал. 1, т. 5 от КТ в петгодишен срок преди подаване на документите за участие в конкурса, освен ако уволнението не е отменено като незаконно по надлежния ред;

- документ за проведен медицински преглед, удостоверяващ липсата на заболяванията по чл. 2 от Наредба № 4 от 2016 г. за заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема длъжност на педагогически специалист – оригинал;

- карта за предварителен медицински преглед (когато са изтекли повече от три месеца от последното прекратяване на трудовото/служебното правоотношение на кандидата);

- концепция за стратегическо управление на детската градина за период от три години до 10 стандартни печатни страници, едностранно разпечатани, формат А4, шрифт Times New Roman 12 pt, разстояние между редовете 1,15 lines; концепцията се представя в запечатан непрозрачен плик освен в случаите, когато заявлението и концепцията се подават по електронен път;

- други документи, в това число: за придобита професионално-квалификационна степен, допълнителна квалификация и други (по преценка на кандидата).

 

Заявление (приложение № 1) и декларация (по образец) се получават от отдел „Управление на човешките ресурси“ или от електронната страница на Община Габрово, раздел Актуално/Кариера, приложени към обявлението за конкурса.

 

V. Място и срок за подаване на документите:

Документите се подават (лично или чрез пълномощник) в сградата на Община Габрово, пл. „Възраждане“ № 3, Деловодство, в срок до 05.03.2024 г. включително. 

Заявлението и приложенията към него може да се подават и по електронен път на електронна поща tmirazchieva@gabrovo.bg,  като в този случай заявлението и концепцията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. Концепцията следва да бъде във формат PDF, в криптиран вид чрез един от следните формати: ".7z", ".zip" или ".rar".

За получаване на уведомителните писма по чл. 93 от Кодекса на труда кандидатите следва да се явят на 11.03.2024 г., в 14.00 часа, в стая № 109 – Община Габрово.

            Предоставянето на личните данни е доброволно, тяхното обработване, ползване в процеса по подбор и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие със Закона за защита на личните данни.

 

VI. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците и други съобщения във връзка с конкурса: информационното табло в Центъра за административно обслужване в Община Габрово и на електронната страница на Община Габрово, раздел Кариера - https://gabrovo.bg/bg/page/65.

Електронна поща за изпращане на документи и съобщения във връзка с конкурса: tmirazchieva@gabrovo.bg

Лице за контакт: Татяна Миразчиева – главен експерт в отдел УЧР.

 

VII. Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

            - прилага държавната политика в областта на предучилищното образование;

            - ръководи и отговаря за цялостната дейност на детската градина;

            - отговаря за законосъобразното, целесъобразно, ефективно и прозрачно разходване на бюджетните средства;

            - изготвя длъжностно разписание на персонала и утвърждава поименно разписание на длъжностите; сключва, изменя и прекратява трудови договори с педагогическите специалисти и с непедагогическия персонал в детската градина в съответствие с Кодекса на труда;

            - отговаря за организацията и осъществяването на хигиенния и противоепидемичния режим;

            - представлява институцията пред администрации, органи, институции, организации и лица.

 

Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите от служител в отдел „Управление на човешките ресурси“, за да се запознаят предварително с нея.

 

            За справка:

 • тел.: 066/818 315; 066/818 370 - по отношение на документите за кандидатстване;
 • тел.: 066/818 381 - по отношение функциите на длъжността.

 

Документи по образец
01.02.2024

Резултат от процедура по подбор за длъжността педагог в Детска ясла "Славейче" - Габрово (2 работни места) Списък на допуснатите до събеседване кандидати за длъжността старши специалист в Превантивно-информационен център към ОбСНВ - Община Габрово