О Б Я В А

Община Габрово набира кандидати за работа на длъжност старши специалист в

Превантивно-информационен център към Общински съвет по наркотични вещества 

 

Работно време: 8 часа /с възможност и на 4-часов работен ден/

Основно месечно трудово възнаграждение – 1100 лв. 

 

Основна цел на длъжността:

 • Разработване и осъществяване на превантивни дейности и програми на общинско ниво.
 • Събиране, съхраняване и анализиране на информацията, свързана с наркотиците и наркоманиите на общинско ниво.
 • Подготовка на отчети и анализи, относно ситуацията, свързана с наркотиците и наркоманиите на общинско ниво.
 • Подготвя и осъществява превантивни кампании, насочени към промоция на здравословен начин на живот.
 • Извършва консултативна дейност във връзка с проблеми, свързани с употребата и злоупотребата с наркотични вещества.

 

Изисквания към кандидатите:

 • минимална образователна степен - висше: бакалавър;
 • професионални направления - психология, социални дейности, педагогика, социология, обществено здраве, спорт;
 • предимство за заемане на длъжността - педагогическа правоспособност, владеене на чужд език, опит при работа с деца и младежи, умения за работа със софтуер за графичен дизайн;
 • минимален професионален опит – не се изисква;
 • компютърна грамотност - много добри умения за работа с Microsoft Office - доказва се с практически изпит след събеседването за длъжността;
 • отлична комуникативност.

 

Необходими документи за кандидатстване:

 • заявление за участие – свободен текст;
 • автобиография;
 • копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен;
 • копие на документ, удостоверяващ познанията по английски език (ако кандидатът притежава такъв);
 • копие от документи, удостоверяващи професионален опит (ако кандидатът притежава такъв).

  

Документите се приемат до 10.02.2024 г. в деловодството на Община Габрово, пл. "Възраждане" № 3.

Подборът ще се извърши по документи и събеседване.

Списъкът с допуснатите до събеседване кандидати, както и мястото, датата и часът на провеждане ще се обявят до 14.02.2024 г. на таблото за обяви и съобщения в Центъра за административно обслужване в сградата на Община Габрово и на електронната страница на адрес:  www.gabrovo.bg, раздел Актуално/Кариера.

 

За справка:

- тел.: 0882442253 – Габриела Йосифова - по въпроси, свързани с естеството на работата;

- тел.: 066/818 315 – Диана Николова - по въпроси, свързани с документите за кандидатстване.

 

Предоставянето на личните данни е доброволно, тяхното обработване, ползване в процеса по подбор и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие със Закона за защита на личните данни.

 

 

Резултат от процедура по подбор за длъжността педагог в Детска ясла "Славейче" - Габрово (2 работни места) Община Габрово обявява конкурс за длъжността директор на следните общински детски градини: ДГ "Дъга", ДГ "Мики Маус", ДГ "Перуника" и ДГ "Ран Босилек"