ЗАВЕДЕНИЯ ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ - ГАБРОВО

набира кандидати за работа на длъжност КИНЕЗИТЕРАПЕВТ - по проект BG05SFPR002-2.001-0065 „Грижа в дома в община Габрово“

 

Срок на трудовото правоотношение: до 10.01.2024 г.

Брой работни места: 1 работно място на пълен работен ден - 8 часа; 1 работно място на непълен работен ден - 4 часа.

 

Основна цел на длъжността: осъществява кинезитерапевтична дейност.

 

Основни задължения на длъжността:

  • организира кинезитерапевтични дейности;
  • проследява и е запознат с индивидуалните терапевтични програми на ползвателите на услугата;
  • участва в мобилни екипи;
  • прилага кинезитерапевтични дейности с цел подобряване здравословното състояние на ползвателите на услугата, като следва предписани индивидуални терапевтични програми;
  • следва предварително утвърден график за посещения в домовете на потребителите.

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

  • Минимална образователно-квалификационна степен – бакалавър.
  • Специалност от професионално направление „Кинезитерапия и рехабилитация“.
  • Професионален опит -  не се изисква.
  • Умения за работа с лица от уязвимите групи, комуникативност, отговорност, умения за работа в екип, емоционална устойчивост, оперативност.

Основно трудово възнаграждение: 1459.00 лв. 

Необходими документи за кандидатстване:

1. Заявление за кандидатстване (свободен текст).

2. Автобиография (CV).

3. Копия на документи, удостоверяващи придобитата образователна степен.

4. Копия на документи, удостоверяващи придобит професионален опит и/или квалификация (по преценка на кандидата).

 

Място за подаване на документите за кандидатстване:

Документите се подават лично или чрез пълномощник в Заведения за социални услуги - Габрово, ул. „Ивайло" № 13.

Срок за подаване на документите: до 29.12.2023 г. включително.

Подборът на кандидатите ще се извърши на два етапа: по документи и събеседване.

Информация за допуснатите до събеседване кандидати, мястото, датата и часа на провеждане на събеседване ще бъде публикувана на интернет страницата на Община Габрово, раздел Актуално/Кариера.

 

За справка:

- тел.: 066/818 442 – относно естеството на работа;

- тел.: 066/806 022 – относно документите за кандидатстване.

 

 

Предоставянето на личните данни е доброволно, тяхното обработване, ползване в процеса по подбор и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие със Закона за Защита на личните данни.