ЗАВЕДЕНИЯ ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ - ГАБРОВО

обявява свободно работно място

на длъжност МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

(процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, проект BG05SFPR002-2.001-0065 „Грижа в дома в община Габрово“)

 

Срок на трудовото правоотношение: до 10.01.2024 г.

Основна цел на длъжността: предоставяне на качествени и ефективни здравни грижи на нуждаещи се потребители, контрол на болката, психоемоционална подкрепа на потребителите и техните семейства. 

Описание на длъжността и основни задължения:

Предоставяне и събиране на здравна информация, включваща:

 • запознаване на потребителите със структурата за предоставяне на социални услуги по проекта, организацията и работния график на специалиста по здравни грижи;
 • запознаване на потребителите с дейностите по промоция, профилактика, превенция или рехабилитация, които се осъществяват от специалиста по здравни грижи в обхвата на услугата;
 • запознаване на потребителите с техните права и задължения;
 • информиране на потребителите с цел получаване на информирано съгласие при извършване на изследвания и манипулации;
 • води отчетна документация - план за здравни грижи, лист за извършени манипулации и дейности;
 • дава указания на потребителите при необходимост от вземане на материал за медико-биологични изследвания;
 • регистриране на лабораторни изследвания, манипулации и здравни грижи.

Промоция на здравето, превенция и профилактика на болестите, включващи:

 • промоция, профилактика и консултиране на потребителите за социалнозначими заболявания;
 • оказване на грижи за психичното, физическото и социалното здраве на потребителите;
 • извършване на профилактика в областта на хигиената и на индивидуалното здраве;
 • превенция и профилактика на алкохолизма, тютюнопушенето, насилието и битовите злополуки.

Изпълнява задълженията си качествено, като спазва нормите за поверителност, конфиденциалност и етично поведение.

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • Минимална образователно-квалификационна степен – професионален бакалавър.
 • Специалност - „Медицинска сестра“, „Фелдшер“.
 • Членство в Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи.
 • Професионален опит -  не се изисква.
 • Умения за работа с лица от уязвимите групи, комуникативност, отговорност, умения за работа в екип; умения за справяне с конфликтни ситуации; емоционална устойчивост; оперативност.

Необходими документи за кандидатстване:

1. Заявление за кандидатстване (свободен текст).

2. Автобиография (CV).

3. Копия на документи, удостоверяващи придобитата образователна степен.

4. Копие на документ, удостоверяващ членство в БАПЗГ.

5.  Копия на документи, удостоверяващи придобит професионален опит и/или квалификация (по преценка на кандидата).

 

Основно трудово възнаграждение: 1459.00 лв.

 

Място за подаване на документите за кандидатстване:

Документите се подават лично или чрез пълномощник в сградата на Заведения за социални услуги, гр. Габрово, ул. "Ивайло" № 13.

 Срок за подаване на документите: до 29.12.2023 г. включително.

Подборът на кандидатите ще се извърши на два етапа: по документи и събеседване.

Информация за допуснатите до събеседване кандидати, за мястото, датата и часа на провеждане на събеседване ще бъде публикувана на интернет страницата на Община Габрово, раздел Актуално/Кариера.

 За справка:

- тел.: 066/818 442 – относно естеството на работа;

- тел.: 066/806 022 – относно документите за кандидатстване.

Предоставянето на личните данни е доброволно, тяхното обработване, ползване в процеса по подбор и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие със Закона за Защита на личните данни.