ОБЩИНА ГАБРОВО

набира кандидати за длъжността изпълнител-гледач на животни в Зоопарк - Габрово

 

Брой работни места: 2 (на пълен работен ден - 8 часа)

Основни задължения:

  1. Съблюдава приетата технология за отглеждане на животните и утвърдения дневен режим.
  2. Почиства, дезинфекцира и измива помещенията, клетките, съдовете и пособията.
  3. Грижи се за поддържане на оптимална температура, влажност и нормално вентилиране на въздуха.
  4. Почиства, храни и пои животните, полага грижи за развъждането им.
  5. Наблюдава здравословното състояние и сигнализира за отклонения; участва при лечението, преместването, транспортирането на животните и във всички общи мероприятия.
  6. Контролира изправността и сигурността на клетките, като дребни ремонти извършва сам.
  7. Поддържа ред и чистота в района.
  8. Дава дежурства по график в почивни и празнични дни.
  9. Изпълнява и други, конкретно възложени от ръководството на Зоопарка задачи, свързани с длъжността.

Изисквания към кандидатите:

- минимална образователна степен – средно образование.

Необходими документи за кандидатстване:

-   заявление за кандидатстване – свободен текст;         

-   автобиография;

-   копие от документ за придобито образование;

-   копие от експертно решение на ТЕЛК /при наличие на такова/.

Документите се приемат до 29.02.2024 г. включително в деловодството на Община Габрово, пл. "Възраждане" № 3.

Информация във връзка с процедурата по подбор ще се обявява на таблото за обяви и съобщения в Центъра за административно обслужване в сградата на Община Габрово и на електронната страница на Община Габрово, раздел Актуално/Кариера.

За справка:

- тел.: 0899015680 – Марио Димитров – управител на Зоопарка, относно естеството на работа;

- тел.: 066/818 315; 066/818 370 - отдел "Управление на човешките ресурси" – по въпроси, свързани с документите за кандидатстване.

 

Предоставянето на личните данни е доброволно, тяхното обработване, ползване в процеса по подбор и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие със Закона за Защита на личните данни.

Резултат от процедура по подбор за длъжността педагог в Детска ясла "Славейче" - Габрово (2 работни места) Община Габрово набира кандидати за работа на длъжност медицинска сестра в Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция - кв. Велчевци