ЗАВЕДЕНИЯ  ЗА  СОЦИАЛНИ  УСЛУГИ  –  ГАБРОВО

обявява свободни работни места на длъжност САНИТАР 

(процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, проект BG05SFPR002-2.001-0065 „Грижа в дома в община Габрово“)

 

Срок на трудовото правоотношение: до 10.01.2024 г.

Основна цел на длъжността: подобряване на социално-битовите условия на ползвателите на услугата „Грижа в дома“.

Основни задължения на длъжността:

- поддържане на личната хигиена на ползвателите на услугата;

- поддържане на хигиена в домовете на ползвателите;

- дейности по дезинфекция;

- закупуване на продукти и лекарства, заплащане на битови сметки (със средства на ползвателите);

- съдействие за приготвяне на храна, съобразно здравословното състояние на ползвателите;

- оказване на помощ при хранене, придвижване и съпровождане извън дома;

- съдействие при настаняване в лечебно заведение за болнична помощ за активно лечение и/или рехабилитация (при необходимост).

 

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

- образование – основно;

- професионален опит – не се изисква;

- умения за работа с лица от уязвимите групи, комуникативност, отговорност, умения за работа в екип, умения за справяне с конфликтни ситуации, емоционална устойчивост, оперативност.

 

Необходими документи за кандидатстване:

1. Заявление за кандидатстване (свободен текст).

2. Автобиография.

3. Копия на документи, удостоверяващи придобитото образование.

4. Копия на документи, удостоверяващи придобит професионален опит и/или квалификация (по преценка на кандидата).

 

Място за подаване на документите за кандидатстване:

Документите се подават лично или чрез пълномощник в сградата на Заведения за социални услуги, гр. Габрово, ул. "Ивайло" № 13.

 

Срок за подаване на документите: до 29.12.2023 г. включително.

Подборът на кандидатите ще се извърши на два етапа: по документи и събеседване.

Информация за допуснатите до събеседване кандидати, за мястото, датата и часа на провеждане на събеседване ще бъде публикувана на интернет страницата на Община Габрово, раздел Актуално/Кариера.

 

За справка:

- тел.: 066/818 442 – относно естеството на работа;

- тел.: 066/806 022 – относно документите за кандидатстване.

 

 

Предоставянето на личните данни е доброволно, тяхното обработване, ползване в процеса по подбор и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие със Закона за Защита на личните данни.