О Б Я В А

Община Габрово набира кандидати за работа на длъжност старши експерт в отдел „Околна среда и води“ – Община Габрово

 

Основна цел на длъжността:

Организация по проучването, проектирането, строителството, основните и текущите ремонти на инженерните мрежи и съоръжения, съобразно техническата си правоспособност.

Административно обслужване на граждани.

 

Брутна работна заплата – 1300 лв.

С длъжностната характеристика кандидатите могат да се запознаят в отдел УЧР.

 

Изисквания за заемане на длъжността:

  • Минимална образователна степен - бакалавър
  • Специалност - кандидатите следва да притежават диплома от Хидротехнически факултет с една от следните специалности:

·         Водоснабдяване и канализация

·         Хидротехническо строителство

·         Хидромелиоративно строителство

·         Хидростроителство

·         Управление на водни ресурси

  • Минимален професионален опит – 1 година в областта на длъжностната характеристика

 

Компютърна грамотностработа с Microsoft Office /Word и Excel/ - доказва се с практически изпит.

 

Необходими документи за кандидатстване:

  • заявление за кандидатстване - свободен текст;
  • автобиография;
  • копия от документи за придобита образователно-квалификационна  степен;
  • копия от документи за допълнителни квалификации и правоспособност /при наличие на такива/;
  • копие от документи, удостоверяващи професионалния опит.

 

Документите се приемат до 29.09.2023 г. в деловодството на Община Габрово, пл. "Възраждане" № 3.

 

Подборът ще се извърши по документи, събеседване и практически изпит по компютърна грамотност.

Списъкът с допуснатите до събеседване и практически изпит по компютърна грамотност, както и мястото, датата, и часът на провеждане ще се обявят до 30.09.2023 г. на таблото за обяви и съобщения в Центъра за административно обслужване в сградата на Община Габрово и на електронната  страница на адрес:  www.gabrovo.bg

За справка тел.: 066/818 315  - Диана Николова.

Предоставянето на личните данни е доброволно, тяхното обработване, ползване в процеса по подбор и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие със Закона за Защита на личните данни.

 

 

 

Резултат от подбор по документи за длъжността детегледачка в ЦНСТДМУППМГ - кв. Велчевци Детска ясла "Зора" - Габрово обявява свободно работно място за длъжността детегледачка