ЗАВЕДЕНИЯ ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ - ГАБРОВО

обявява свободно работно място на длъжност рехабилитатор

(процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, проект BG05SFPR002-2.001-0065 „Грижа в дома в община Габрово“)

 

Срок на трудовото правоотношение: до 10.01.2024 г.

Работно време: 8 часа (пълен работен ден).

Основни задължения на длъжността: 

 • Организира рехабилитационни дейности.
 • Проследява и е запознат с индивидуалните рехабилитационни и терапевтични програми на ползвателите на услугата.
 • Участва в мобилни екипи.
 • Прилага рехабилитационни дейности с цел подобряване здравословното състояние на ползвателите на услугата, като следва предписани индивидуални рехабилитационни и терапевтични програми.
 • Оказва помощ на потребителите на услугата за развитие на двигателните им умения.
 • Запознава потребителите с дейностите и обхвата на рехабилитационните дейности, със задълженията и правата на ползвателите.
 • Отговаря за работната документация, свързана с дейността на рехабилитатора.
 • Следва предварително утвърден график за посещения в домовете на потребителите.

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • Минимална образователно-квалификационна степен – бакалавър.
 • Специалност: „Рехабилитатор“.
 • Професионален опит -  не се изисква.
 • Членство в Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи.
 • Умения за работа с лица от уязвимите групи, комуникативност, отговорност, умения за работа в екип; умения за справяне с конфликтни ситуации; емоционална устойчивост; оперативност.

Основно трудово възнаграждение: 1404.00 лв.

Необходими документи за кандидатстване:

1. Заявление за кандидатстване (свободен текст).

2. Автобиография (CV).

3. Копия на документи, удостоверяващи придобитата образователна степен.

4. Копие на документ, удостоверяващ членство в БАПЗГ.

5.  Копия на документи, удостоверяващи придобит професионален опит и/или квалификация (по преценка на кандидата).

 

Място за подаване на документите за кандидатстване:

Документите се подават лично или чрез пълномощник в сградата на Заведения за социални услуги, гр. Габрово, ул. "Ивайло" № 13.

 Срок за подаване на документите: до 30.09.2023 г. включително.

Подборът на кандидатите ще се извърши на два етапа: по документи и събеседване.

Информация за допуснатите до събеседване кандидати, за мястото, датата и часа на провеждане на събеседване ще бъде публикувана на интернет страницата на Община Габрово, раздел Актуално/Кариера.

 За справка:

- тел.: 066/818 442 – относно естеството на работа;

- тел.: 066/806 022 – относно документите за кандидатстване.

Предоставянето на личните данни е доброволно, тяхното обработване, ползване в процеса по подбор и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие със Закона за Защита на личните данни.

Резултат от подбор по документи за длъжността детегледачка в ЦНСТДМУППМГ - кв. Велчевци Община Габрово набира кандидати за работа на длъжност старши експерт в отдел „Околна среда и води“ – Община Габрово