ОБЩИНА ГАБРОВО

 

С П И С Ъ К

 

на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността старши експерт в отдел „Общинска собственост“ – Община Габрово

 

Въз основа на преценката на подадените документи, конкурсната комисия, назначена със заповед № 486/10.03.2023 г. на органа по назначаване, реши:

1. Допуска до конкурс:

Мартина Господинова

Станислава Гюрова

 

2. Недопуснати кандидати няма.

 

Кандидатите трябва да се явят за решаване на тест на 23.03.2023 г., в 9.00 ч., в сградата на Община Габрово – стая 118.

Интервюто ще се проведе на същата дата от 10.30 часа.

 

 

Председател:           

Н. Димитров

 

Община Габрово набира кандидати за работа на длъжност медицинска сестра в Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция - кв. Велчевци Резултат от процедура по подбор за длъжността асистент в Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция – кв. Велчевци