В изпълнение на Решение № 30 от 23.02.2023 г. на Общински съвет – гр. Габрово и чл. 29, ал. 1 от раздел VI от Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост на Общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на Общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна дейност /Приета с Решение № 242/28.10.2021 г. на Общински съвет – Габрово/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - гр. ГАБРОВО

1. Открива процедура по провеждане на конкурс за избор на Управител на "Общински пътнически транспорт" ЕООД - Габрово, ЕИК: 107027467, за срок от 3 години от датата на сключване на договора за управление, при следните условия:

Кандидатите за заемане на длъжността Управител на търговското дружество следва да отговарят на Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост на Общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на Общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна дейност /приета с Решение № 242/28.10.2021 г. на Общински съвет – Габрово/, както и на изискванията на Закона за публичните предприятия, а именно:

1.1. Минимални и специфични изисквания към кандидатите и избрания за управител на дружеството:

А. Минимални изисквания към кандидатите:

1.1.1. Да имат висше образование.

1.1.2. Да имат най-малко 5 години професионален опит.

1.1.3. Да не са поставени под запрещение.

1.1.4. Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер.

1.1.5. Да не са лишавани от правото да заемат съответната длъжност.

1.1.6. Не е обявен в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори.

1.1.7. Не са били членове на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години преди назначаването, ако са останали неудовлетворени кредитори.

1.1.8. Не са били управители или лица, които са били управители, членове на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти.

1.1.9. Не са съпруг/съпруга или лице във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и по сватовство - до втора степен включително, на управител или член на колективен орган за управление и контрол на същото публично предприятие.

Б. Специфични изисквания към кандидатите:

1.1.10. Управленски опит минимум 2 години.

1.1.11. Компютърна грамотност.

1.1.12. Документ за управление на MПC е предимство.

В. Спечелилият конкурса и избран за управител на дружеството трябва да отговаря на следните изисквания:

1.1.12. Да не заема висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 1 - 38 и 41 - 45 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, не е член на политически кабинет и секретар на община.

1.1.13. Да не извършва търговски сделки от свое или от чуждо име.

1.1.14. Да не е съдружник в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност.

1.1.15. Да не е управител или член на изпълнителен или контролен орган на друго публично предприятие.

1.1.16. Да отговаря на други изисквания, предвидени в устава на дружеството.

 

1.2. Необходими документи:

1.2.1.Заявление за участие в конкурса, адресирано до Общински съвет – гр. Габрово (приложение № 1).

1.2.2. Автобиография – европейски формат.

1.2.3. Нотариално заверено копие от документ за висше образование.

1.2.4. Копие от документ, удостоверяващ професионалния опит (трудова, служебна или осигурителна книжка, длъжностна характеристика и др.).

1.2.5. Свидетелство за съдимост – прилага се по служебен път.

1.2.6. Копие от свидетелство за управление на MПC, в случай, че е приложимо.

1.2.7. Препоръка от последна месторабота, освен за кандидатите, които досега са заемали длъжността.

1.2.8. Препоръки от предишни работодатели за управленски умения (ако има), освен за кандидатите, които досега са заемали длъжността.

1.2.9. Документ, удостоверяващ минимум 2 години управленски опит.

1.2.10. Декларация, че кандидатът отговаря на минималните изисквания по точки 1.1.5. до 1.1.9. от настоящата обява (приложение № 2).

* Комисията има право да извършва проверки за истинността на декларираните обстоятелства и предоставените документи.

1.3. Конкурсът за избор на управител на общинското предприятие се провежда на три етапа:

  • Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания – етап I.
  • Представяне от кандидатите на бизнес програма на общинското публично предприятие за целия срок на договора за управление – етап II.
  • Интервю с кандидатите – етап III.

 

Етап I. В първия работен ден след изтичането на срока за подаване на заявленията за участие комисията разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи по т. 1.2. и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията, определени в настоящата обява и Решението на ОбС. Комисията се произнася с решение за допускането или недопускането до участие в конкурса в тридневен срок. В тридневен срок от вземането на решението за допускане то се връчва на всички кандидати. Комисията връчва на допуснатите до конкурса кандидати заедно с решението за допускане и съобщение за:

  • мястото и срока, в който те могат да получат необходимата им информация за публичното предприятие, за което кандидатстват, като подпишат декларация за неразгласяване;
  • мястото и срока за представяне на бизнес-програмите, в Плик № 2, върху който се изписва името на кандидата и дружеството, за което кандидатства, съдържащ необходимите документи по т. 1.4. от настоящата обява (в три екземпляра).

Етап II.

1.4. Разработване и представяне на бизнес-програма за целия срок на договора за управление, изготвена в съответствие с бизнес-задачата на търговското дружество за три години, а именно:

1.4.1. Осигуряване на трайна финансова устойчивост, положителен финансов резултат и средства за инвестиции чрез:

- увеличаване на приходите от основната дейност чрез подобряване качеството на услугите и контрола на отчетността;

- погасяване на текущите задължения в срок /недопускане на просрочия на текущи задължения/;

- предлагане на гама от услуги, съобразени с реалното търсене.

1.4.2. Повишаване качеството на услугите, предоставяни от дружеството чрез:

- повишаване квалификацията на персонала;

- обновяване на автопарка с екологични превозни средства за първата година от възлагането на управлението на дружеството, съответно за втората и третата година;

- привличане на външен финансов ресурс.

 

Етап III.

Критериите за оценка на проведеното събеседване са съгласно чл. 34 от Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост на Общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на Общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна дейност /приета с Решение № 242/28.10.2021 г. на Общински съвет – Габрово/. До интервю се допускат кандидатите, получили оценка на бизнес програмата си не по-ниска от много добър 4.50 по шестобалната система. Оценката на интервюто с кандидата се формира по шестобалната система, като най-високата е отличен 6.00 при точност на оценката 0.25.

 

1.5. Срок за подаване на заявлението за участие в конкурса, към което се прилагат документите в Плик № 1, приложими за Етап I. – до 17:00 часа на 03.04.2023 г.

Заявлението за участие в конкурса, към което се прилагат документите в Плик № 1, съдържащ документите по т. 1.2.2. до т. 1.2.10., се подава на гише “Деловодство” към Община Габрово, пл. ”Възраждане” № 3, гр. Габрово. Документите се подават лично или чрез пълномощник с нотариално заверено изрично пълномощно. Подаването на документите се завежда в регистър по реда на постъпването им, за което се издава удостоверение (приложение № 3), в което се посочва името на кандидата, името на подателя, датата и часът на приемането на документите и длъжността, за която кандидатства. При явяване пред комисията всеки кандидат представя освен документ за самоличност и издаденото му удостоверение.

1.6. Дата и място на провеждане на конкурса.

Комисията ще започне разглеждането на постъпилите документи на 04.04.2023 г., в стая № 115 на Община Габрово – Общински съвет, гр. Габрово, пл. "Възраждане" № 3.

1.7. Критерии за оценка на кандидатите.

1.7.1. Критериите за оценка на бизнес-програмите на кандидатите са:

  • съответствие на бизнес-програмата с нормативната уредба;
  • степен на реална приложимост на поставените цели и задачи на търговското дружество;
  • съответствие на бизнес-програмата с целите на бизнес-задачата на публичното предприятие;
  • съответствие на разработения проект с обективното състояние на търговското дружество;
  • логическа структура на разработката.

 

1.7.2. Окончателната оценка на всеки кандидат е средноаритметичната оценка от оценките на бизнес-програмата и от проведеното интервю. Класират се кандидатите, получили окончателна оценка не по-ниска от много добър 4.50. В случаите, когато всички кандидати са получили оценка по-ниска от 4.50, Общинският съвет прекратява процедурата и взема решение за провеждане на нов конкурс по реда на чл. 29 от Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост на Общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на Общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна дейност /приета с Решение № 242/28.10.2021 г. на Общински съвет – Габрово/.

 

За справки и информация:

- тел.: 066/818 315; 066/818 370  - по въпроси, свързани с документите за кандидатстване;

- тел.: 0884500452 - по въпроси, свързани с естеството на работа.

 

Предоставянето на личните данни е доброволно, тяхното обработване, ползване в процеса по подбор и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие със Закона за Защита на личните данни.

Приложенията от документите за кандидатстване можете да намерите след настоящата обява.

Приложения
02.03.2023

Община Габрово набира кандидати за работа на длъжност медицинска сестра в Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция - кв. Велчевци Заведения за социални услуги обявява свободно работно място на длъжност кинезитерапевт по проект "Грижа в дома"