На основание чл. 3, ал. 2 от Наредба № 9 от 26.06.2000 г. на Министъра на здравеопазването за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по ЗЛЗ, във връзка с чл. 63, ал. 3 от Закона за лечебните заведения и в изпълнение на

Решение № 29 от 23.02.2023 г. на Общински съвет – гр. Габрово,

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - гр. ГАБРОВО 

1. Открива процедура по провеждане на конкурс за избор на Управител и възлагане управлението на “Регионален хоспис” ЕООД — Габрово, ЕИК: 107592160, за срок от 3 години от датата на сключване на договора за управление при следните условия:

Кандидатите за заемане на длъжността Управител на лечебното заведение следва да отговарят на Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане управлението на лечебни заведения, както и на изискванията на Закона за публичните предприятия, а именно:

1.1. Минимални и специфични изисквания към кандидатите:

А) Минимални изисквания към кандидатите:

1.1.1. Да бъдат български граждани или граждани на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария.

1.1.2. Да имат висше образование – образователно-квалификационна степен "магистър".                         

1.1.3. Да имат най-малко пет години трудов стаж в областта на висшето си образование. 

1.1.4. Пет години професионален опит.                

1.1.5. Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.

1.1.6. Да не са поставени под запрещение.

1.1.7. Да не са лишени от право да заемат съответната длъжност.

1.1.8. Да не са обявени в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори.

1.1.9. Да не са били членове на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години преди назначаването, ако са останали неудовлетворени кредитори.

1.1.10. Да не е управител или лице, което е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти.

1.1.11. Да не са съпруг/съпруга или лице във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена линия – до четвърта степен включително, и по сватовство – до втора степен включително, на управител или член на колективен орган за управление и контрол на същото публично предприятие.

Б) Специфични изисквания към кандидатите:

1.1.12. Минимум една година управленски опит.

1.1.13. Компютърна грамотност.

1.1.14. Документ за управление на МПС е предимство.

Спечелилият конкурса и избран за управител на дружеството трябва да отговаря на следните изисквания:

1.1.15. Да не заема висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 1 – 38 и 41 – 45 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, не е член на политически кабинет и секретар на община.

1.1.16. Да не извършва търговски сделки от свое или от чуждо име.

1.1.17. Да не е съдружник в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност.

1.1.18. Да не е управител или член на изпълнителен или контролен орган на друго публично предприятие.

1.1.19. Да не работи по служебно или трудово правоотношение, освен като преподавател във висше училище и/или като лекар или лекар по дентална медицина в лечебно заведение по смисъла на Закона за лечебните заведения.

1.1.20. Да не е ръководител на звено по чл. 58, 59 и 60 от Закон за лечебните заведения.

1.1.21. Да отговаря на останалите изисквания, предвидени в устава на дружеството.

          

1.2. Необходими документи:

1.2.1.Заявление за участие в конкурса, адресирано до Общински съвет – гр. Габрово (приложение № 1).

1.2.2. Автобиография – европейски формат.

1.2.3. Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование.

1.2.4. Копие от документ, удостоверяващ професионалния опит (трудова, служебна или осигурителна книжка, длъжностна характеристика и др.).

1.2.5. Свидетелство за съдимост – прилага се по служебен път.

1.2.6. Копие от свидетелство за управление на MПC, в случай, че е приложимо.

1.2.7. Препоръка от последна месторабота, освен за кандидатите, които досега са заемали длъжността.

1.2.8. Препоръки от предишни работодатели за управленски умения (ако има), освен за кандидатите, които досега са заемали длъжността.

1.2.9. Документ, удостоверяващ минимум една година управленски опит.

1.2.10. Декларация, че кандидатът отговаря на минималните изисквания по точки 1.1.2. до 1.1.11 от настоящата обява (приложение № 2).

1.2.11. Бизнес-програма за целия срок на договора за управление, изготвена в съответствие с бизнес-задачата на търговското дружество за три години, изготвена в три екземпляра.

* Комисията има право да извършва проверки за истинността на декларираните обстоятелства и предоставените документи.

1.3. Бизнес-програма за целия срок на договора за управление, изготвена в съответствие с бизнес-задачата на търговското дружество за три години, а именно:

А) Осигуряване на трайна финансова устойчивост, положителен финансов резултат и средства за инвестиции чрез:

- икономическа и административна политика, съобразена с потребностите от медицински и здравни грижи на потребителите;

- привличане на потребители на свободен прием чрез развиване и утвърждаване на качествени услуги и тяхното популяризиране;

- предлагане на гама от услуги, съобразени с реалното търсене.

Б) Повишаване качеството на услугите, предоставяни от дружеството чрез:

- повишаване квалификацията на персонала;

- подобряване на условията на престой на потребителите;

- привличане на външен финансов ресурс.

 

Критерии за оценка:

А) Критериите за оценка на бизнес-програмите на кандидатите са:

- съответствие на бизнес-програмата с нормативната уредба;

- степен на реална приложимост на поставените цели и задачи на лечебното заведение;

- анализ на здравно-демографски и здравно-икономически показатели;

- съответствие на разработения проект с обективното състояние на лечебното заведение;

- логическа структура на разработката;

- степен на практическо прилагане на придобитите теоретични познания.

Б) Критерии за оценка на проведеното събеседване:

- обосновано представяне на приоритетите и задачите на лечебното заведение;

- степен на познаване на нормативната уредба;

- способност да планират и взимат управленски решения;

- административни умения, професионални и делови качества;

- комуникативни способности и организационни способности;

- способност за обективни преценки и представяне на адекватно разрешение на конкретен проблем.

Забележка: при оценяване на административните умения на кандидатите се взема предвид и степента на компютърна грамотност, установена чрез практически задачи от приложното поле на най-разпространените офис приложения.

 

1.4. Място и условия за подаване на документите:

1.4.1. Заявленията за участие в конкурса, заедно с другите необходими документи по т. 1.2., се подават на гише “Деловодство” към Община Габрово, пл. ”Възраждане” № 3, гр. Габрово.

1.4.2. Документите се подават лично или чрез пълномощник с нотариално заверено изрично пълномощно в заявление за участие в конкурса, към което се прилагат два отделни плика, както следва: Плик № 1, върху който се изписва името на кандидата и дружеството, за което кандидатства, съдържащ необходимите документи по т. 1.2.2. до т. 1.2.10., удостоверяващи съответствието на кандидатите с изискванията за участие, и Плик № 2, съдържащ три екземпляра на разработката (бизнес-програмата) по т. 1.2.11., върху който се изписва името на кандидата и дружеството. Пликовете се поставят в един общ запечатан плик, върху който се изписва името на кандидата и дружеството, а заявлението се завежда по реда на неговото постъпване.

1.4.3. Документите се подават всеки работен ден от 8.30 ч. до 17.00 ч., в срок съгласно т. 1.5 от настоящата обява.

1.4.4. Подаването на документите се завежда в регистър по реда на постъпването им, за което се издава удостоверение (приложение № 3), в което се посочва името на кандидата, името на подателя, датата и часът на приемането на документите и длъжността, за която кандидатства. При явяване пред комисията всеки кандидат представя освен документ за самоличност и издаденото му удостоверение.

1.5. Срок за подаване на документите – до 17:00 часа на 03.04.2023 г.

1.6. Дата, час и място на провеждане на конкурса:

Отваряне и проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания ще се проведе в 09:00 часа на 04.04.2023 г., в стая №  115 на Община Габрово, гр. Габрово, пл. "Възраждане" № 3.

1.7. Етапи за провеждане на конкурс за възлагане на управлението на “Регионален хоспис” ЕООД — Габрово:

1.7.1. В деня на провеждане на конкурса, съгласно т. 1.6., Председателят на комисията приема от деловодството с приемо-предавателен протокол всички постъпили документи и в присъствието на кандидатите отваря пликовете по реда на тяхното постъпване. След отваряне и проверка на представените документи комисията съобщава за допуснатите и недопуснатите кандидати. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията, определени в настоящата обява и решението на Общински съвет – гр. Габрово, или същите са с невярно съдържание. Комисията има право да извършва проверки на истинността на декларираните обстоятелства или представените документи.

1.7.2. Пликът с бизнес-програмата /разработката/ се отваря, ако заявлението и документите на кандидата отговарят на изискванията, определени с тази обява. Оценяване на представените от кандидатите Бизнес-програми за развитието и дейността на “Регионален хоспис” ЕООД — Габрово за всеки един кандидат се извършва в срок до 7 дни от датата на съобщаване за допуснатите и недопуснатите. Оценката се формира въз основа на следните критерии:

- съответствие на бизнес-програмата с нормативната уредба;

- степен на реална приложимост на поставените цели и задачи на лечебното заведение;

- анализ на здравно-демографски и здравно-икономически показатели;

- съответствие на разработения проект с обективното състояние на лечебното заведение;

- логическа структура на разработката;

- степен на практическо прилагане на придобитите теоретични познания.

1.7.3 До събеседване се допускат кандидатите, получили оценка на писмената разработка не по-ниска от мн. добър 4.50.

1.7.4. Събеседването се провежда в 3-дневен срок от обявяване на оценката на кандидатите. Обявяването е писмено или на посочения от тях електронен адрес. В него е посочена датата и часът на събеседването. Оценката от проведено събеседване се формира въз основа на критерии, посочени в т. 1.3 от настоящата обява.

1.7.5. Класират се кандидатите, получили средноаритметична оценка от бизнес-програмата и от проведеното събеседване не по-ниска от мн. добър 4.50.

1.7.6. В тридневен срок от провеждането на конкурса, комисията представя на Кмета протокол за резултатите от проведения конкурс. Кметът внася в Общински съвет мотивирано предложение за одобрение на управител на общинското публично предприятие. Общински съвет на първото си заседание, след провеждане на конкурса, одобрява органа на управление на “Регионален хоспис” ЕООД. 

1.8. “Регионален хоспис” ЕООД - Габрово предоставя на кандидатите за участие в конкурса документи относно структурата, бюджета, числеността и щатното разписание на персонала в еднодневен срок от отправеното писмено искане, придружено с декларация (приложение № 4) от кандидата, че информацията му е нужна за целите на обявения с настоящата обява конкурс, както и с текст, че получените данни няма да бъдат използвани за други цели. Искането и приложенията към него, както и получаването на документите, ще се извършва в гише “Деловодство” към Община Габрово, пл. ”Възраждане” № 3, гр. Габрово.

1.9. Определя комисия за организиране и провеждане на конкурса за избор на управител на “Регионален хоспис” ЕООД, ЕИК: 107592160, в състав:

Председател: Невена Минева – зам.-кмет „Образование, социални дейности, култура и туризъм“

Секретар:  Радостина Кожухарова – началник на отдел „Правен“ при Община Габрово

Членове:       

1. Д-р Николай Пенчоков – директор на РЗИ - Габрово

2. Д-р Анелия Толева – общински съветник

3. Д-р Мирослав Стоянов – общински съветник

Резервни членове:

1. Д-р Нели Савчева

2. Татяна Миразчиева – главен експерт от отдел „Управление на човешките ресурси“ при Община Габрово

3. Севдалина Ненкова – директор на дирекция „Образование и социални  дейности“ при Община Габрово

4. Николай Димитров – директор на дирекция „Общинска собственост и стопанска дейност“ при Община Габрово

5. Елена Немска – юрисконсулт в отдел „Правен“ при Община Габрово

При отсъствие на председателя, същият се замества от Севдалина Ненкова — директор на дирекция ОСД при Община Габрово.

 

За справки и информация:

- тел.: 066/818 315; 066/818 370 - по въпроси, свързани с документите за кандидатстване;

- тел.: 0884500460 - по въпроси, свързани с естеството на работа.

Предоставянето на личните данни е доброволно, тяхното обработване, ползване в процеса по подбор и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие със Закона за Защита на личните данни.

Приложенията от документите за кандидатстване можете да намерите след настоящата обява.

Приложения
02.03.2023

Община Габрово набира кандидати за работа на длъжност медицинска сестра в Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция - кв. Велчевци Общински съвет - Габрово открива процедура по провеждане на конкурс за избор на управител на "Общински пътнически транспорт" ЕООД - Габрово