ОБЩИНА ГАБРОВО

На основание чл.10а, ал.1 от ЗДСл, чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и  заповед № 369 от 23.02.2023 г. на Органа по назначаване

О  Б  Я  В  Я  В  А:

            Конкурс за длъжността старши експерт в отдел „Общинска собственост“

 

Основна цел на длъжността:

Анализ на общинската собственост – проучване, актуванe, управление и разпореждане с имоти – частна и публична общинска собственост.

Области на дейност: общинска собственост

Длъжностната характеристика се получава при подаване на документите за кандидатстване от служителите в отдел УЧР.

 

 • Изисквана минимална степен на завършено образование: висше - бакалавър
 • Минимален професионален опит 1 година - придобит в област или области на дейност, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика за длъжността,

                   или

          минимален ранг – V  младши

 • Специфични изисквания за заемане на длъжността, установени с нормативен акт: няма
 • Допълнителни изисквания за длъжността:
  • Аналитична компетентност   
  • Ориентация към резултати    
  • Работа в екип 
  • Комуникативна компетентност             
  • Фокус към клиента (вътрешен/външен)  
  • Дигитална компетентност -  доказва се с практически изпит
  • Професионална компетентност – много добро познаване на:
 • Закон за общинската собственост /ЗОС/
 • Закон за водите /ЗВ/
 • Закон за собствеността и ползване на земеделските земи /ЗСПЗЗ/
 • Закон за опазване на земеделските земи /ЗОЗЗ/
 • Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/
 • Закон за администрацията
 • Закон за държавния служител
 • Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/, Наредба №8 от 17.12.2009 г. за утвърждаване на образците на актовете за общинска собственост, на досие на имот – общинска собственост и на регистрите, предвидени в Закона за общинската собственост и за определяне реда за съставянето, воденето и съхраняването им.

 

Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

Размер на основната заплата, определена за длъжността - 1150 лв. /размерът на основната заплата се определя съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, съобразно годините притежаван професионален опит от кандидата, спечелил конкурса /чл. 8 и чл. 9 от Наредбата/.

 • Брой работни места, за които се обявява конкурсът – 1
 • Начин на провеждане на конкурса:
  1. Тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията.
  2. Интервю.
 • Необходими документи за кандидатстване:
  1. Заявление за участие – по образец  /Приложение № 3 към чл. 17, ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители / НПКПМДС/.

Към заявлението се прилагат:

-  декларация от лицето, за обстоятелствата по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС;

- копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителни квалификации и правоспособност, които се изискват за длъжността;

-  копие от документите, удостоверяващи продължителността  на професионалния опит или придобития ранг като държавен служител /при наличие на такъв/.

                      2.  Автобиография.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от кандидата или чрез пълномощник, като за изискваните копия се представят и оригиналите за сверка.

Документите може да се подават по електронен път на e-mail: dnikolova@gabrovo.bg, като в този случай заявлението по ал. 2 и декларацията по ал. 3, т. 1 следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

 • Място за подаване на документите:

гр. Габрово, пл. "Възраждане” № 3, Община Габрово, отдел “Управление на човешките ресурси”, ет. І, стая № 110;

телефон за справки: 066/818 315,

лице за контакти: Диана Николова – н-к отдел “Управление на човешките ресурси”

 • Краен срок за подаване на документите – 10.03.2023 г.
 • Ден на публикуване: 27.02.2023 г.
 • Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:

Съобщенията във връзка с конкурса ще се обявяват на таблото за обяви и съобщения в Център за административно обслужване на гражданите в сградата на Община Габрово и на електронната страница на адрес: www.gabrovo.bg.

Предоставянето на личните данни е доброволно, тяхното обработване, ползване в процеса по подбор и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие със Закона за Защита на личните данни.

 

Заявление и декларация за участие в конкурса може да изтеглите от прикачения файл след настоящата обява.

 

 

Документи по образец
27.02.2023

Община Габрово набира кандидати за работа на длъжност медицинска сестра в Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция - кв. Велчевци Общински съвет - Габрово открива процедура по провеждане на конкурс за избор на управител и възлагане управлението на "Регионален хоспис" ЕООД - Габрово