Дневен център за деца с увреждания - кв. Велчевци набира кандидати за работа на длъжност логопед (по заместване)

 

Основна цел на длъжността:

Логопедът предоставя специализирани услуги на деца със затруднения в речевото развитие.

Основни задължения на длъжността:

 • предоставя логопедични услуги за деца в „Дневен център за деца с увреждания ” - кв. Велчевци;
 • участва в изготвяне на индивидуални планове за подкрепа на потребителите на социалната услуга, като прави регулярна диагностика и оценяване на комуникативните нарушения;
 • проучва и анализира индивидуалните потребности на децата и съдейства за осигуряването на услуги, свързани със задоволяване на тези потребности;
 • определя и дефинира ясни цели, задачи, дейности и очаквани резултати;
 • участва в извършването на регулярните оценки по отношение на напредъка в индивидуалното развитие на децата, с които работи;
 • работи по изготвени от него програми за индивидуална и групова работа и седмичен график;
 • извършва индивидуални консултации с децата и техните семейства;
 • изготвя индивидуални програми за работа в домашни условия;
 • участва в професионални срещи и работи съвместно със специалисти от сферата на образованието, здравеопазването и социалните дейности с цел предоставяне на качествена социална услуга.

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • Минимална образователно-квалификационна степен - бакалавър.
 • Специалност – „Логопедия“, „Дефектология“ или друга сходна специалност.
 • Професионален опит – не се изисква.
 • Опит за работа с деца с увреждания и техните семейства.
 • Комуникативност.

 

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление до ръководителя на ДЦДУ - кв. Велчевци.
 • Автобиография (CV).
 • Копия на документи, удостоверяващи придобитата образователно-квалификационна степен.
 • Копия на документи, удостоверяващи професионалния опит (когато кандидатът притежава такъв).
 • Копия от документи, удостоверяващи допълнителна квалификация - удостоверения, сертификати и др. (когато кандидатът притежава такива).
 • Копия от документи, доказващи опит за работа с деца с увреждания и техните семейства.

 

                                                                                   

Документите се подават лично или чрез пълномощник в „Дневен център за деца с увреждания“ - кв. Велчевци, адрес: гр. Габрово, кв. „Велчевци“ № 1.

Краен срок за подаване на документи – 18.11.2022 г. включително.

Подборът на кандидатите за обявената длъжност ще се извърши на два етапа: подбор по документи и събеседване с допуснатите кандидати.

Информация за допуснатите кандидати, както за дата, място и час на провеждане на събеседване, ще бъде публикувана на интернет страницата на Община Габрово на адрес: www.gabrovo.bg, раздел Актуално/Кариера.

За справка: тел.: 0877158831

 

 

Предоставянето на личните данни е доброволно, тяхното обработване, ползване в процеса по подбор и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие със Закона за защита на личните данни.