ОБЩИНА ГАБРОВО

На основание чл. 90 и чл. 91 от Кодекса на труда, чл. 9, ал. 5 от Закон за закрила и развитие на културата, чл. 28, ал. 5 и 6 от Закон за културното наследство и заповед № 2164/14.10.2022 г.  на Кмета на Община Габрово

О Б Я В Я В А:

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ  – ГАБРОВО

 

Място на работа – Регионален исторически музей - Габрово

Характер на работа  – организация, ръководство и контрол на цялостната работа в музея.

Правоотношението с директора на музея е срочно - за срок от 5 години.

 

I. Изисквания за длъжността:

Минимални изисквания:

Образование - висше, образователно-квалификационна степен „магистър“.

Професионално направление - „История и археология“, „Социология, антропология и науки за културата“.

Професионален опит - 5 години в съответното професионално направление.

Да притежава организационни умения, нагласа за работа в екип, адаптивност, комуникативност.

 

Като предимство се счита:

* Присъдени научни степени

* Опит в областта на музейното дело и опазването на културното наследство

* Участие в разработването и реализацията на програми и проекти

* Чуждоезикова подготовка

* Компютърна грамотност

 

II. Начин на провеждане на конкурса:

- защита на концепция за дейността и развитието на Регионален исторически музей – Габрово за период от 5 години, подробно разработена за първата от тях;

- събеседване.

 

III. Необходими документи за участие в конкурса.

1. Заявление за участие.

2. Документ за самоличност /необходим само за идентификация, като се връща веднага/.

3. Документ за трудов стаж /копие/.

4. Медицинско свидетелство /представя се при първоначално постъпване на работа и след преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца/.

5. Професионална автобиография.

6. Документ за завършено висше образование /копие/.

7. Концепция за дейността и развитието на Регионален исторически музей - Габрово за период от 5 години, подробно разработена за първата от тях, в 9 екземпляра, в запечатани и ненадписани пликове.

Концепцията съдържа:        

- анализ и оценка на състоянието на музея; основни проблеми на функционирането му.

-  тенденции и възможности за развитието на музея като културен и научен институт и мястото му в музейната мрежа.

- определяне на целите, приоритетните области, очакваните резултати в управлението, финансирането, структурата и организацията на дейността на Регионален исторически музей - Габрово, пътищата за постигането им.

 - мерки за реализиране на конкретни проекти по комплектуването, опазването и представянето на музейните фондове, научно-изследователската, образователната и популяризаторската дейност на музея.

 -  етапи на реализация на концепцията. 

При подаването на документите на всички кандидати се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

           

 IV. Място и срок за подаване на документите и разработената концепция.

 Документите се подават в Община Габрово, пл. ”Възраждане” № 3, отдел  „Управление на човешките ресурси”, стая № 110, в срок до 16.11.2022 г.

 За получаване на уведомителните писма по чл. 93 от Кодекса на труда кандидатите следва да се явят на  23.11.2022 г., в 14.00 ч., в стая № 110 на Община  Габрово.

 

Справки на тел.: 066/818 315 – отдел  „Управление на човешките ресурси” - по въпроси, свързани с документите за кандидатстване, или на

тел.: 066/818 309 – отдел „Култура и туризъм“ - по въпроси, свързани с естеството на работа.

 

Съобщенията във връзка с конкурса ще се обявяват на таблото за обяви и съобщения в Центъра за административно обслужване в сградата на Община Габрово и на интернет страницата на Общината.

 

Предоставянето на личните данни е доброволно, тяхното обработване, ползване в процеса по подбор и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие със Закона за защита на личните данни.