МУЗЕЙ „ДОМ НА ХУМОРА И САТИРАТА“ – Габрово обявява свободно работно място за длъжност счетоводител – по заместване

Основна цел на длъжността:
      • приема, съхранява и предава парични средства и води касова книга;
      • подготвя ведомост за трудовите възнаграждения и платежните документи и осчетоводява първичните счетоводни документи;
      • участва в инвентаризации на МОЛ;
      • контролира правилното оформяне на отчетните документи на МОЛ;
      • предава и получава оформени документи в обслужващите финансови институции, изготвя удостоверения и служебни бележки по изплатени възнаграждения, изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с дейността.

Области на дейност:
      • организация и изпълнение на счетоводната отчетност на музея;
      • контрол върху приходите и разходването на финансови средства.

Изисквания към кандидатите:
      • минимална образователно-квалификационна степен: висше икономическо образование;
      • да не са осъждани за престъпление от общ характер по глава V и VI, раздел I от Особената част на Наказателния кодекс;
      • отговорност, организираност, умения за работа в екип;
      • компютърна грамотност.

Необходими документи за кандидатстване:
      • заявление – свободен текст;
      • автобиография;
      • копие на документ за придобито образование;
      • копия на документи, удостоверяващи трудовия стаж;
      • копия на документи, удостоверяващи квалификация (при наличие на такава).

Ние предлагаме:
      • основно стартово месечно трудово възнаграждение – 1000 лв; за служител: човешки ресурси – допълнително възнаграждение от 177.50 лв.
      • платен годишен отпуск - 27 дни;
      • работа в амбициозен екип;
      • периодични медицински прегледи, организирани от работодателя;
      • работно облекло.

Място за подаване на документите:
Документите се приемат от 21.09.2022 г. до 21.10.2022 г. и на място в Музей „Дом на хумора и сатирата", гр. Габрово, ул. „Брянска“ № 68.
Подборът на кандидатите за обявената длъжност ще се проведе на два етапа: подбор по документи и събеседване с допуснатите кандидати.
Допуснатите до интервю кандидати ще бъдат уведомени за датата, часа на започване и мястото на провеждане на интервюто на посочената от тях електронна поща.

По време на интервюто кандидатите ще бъдат оценявани по следните компетентности:
      • академична компетентност (първоначална професионална подготовка; учене през целия живот);
      • професионална компетентност (опит в работа с контрагенти и фискални устройства);
      • комуникативна компетентност и умения за работа в екип;
      • административна компетентност.

Лице за контакт: Ивелина Йонкова – 066806989

Предоставянето на личните данни е доброволно, тяхното обработване, ползване в процеса по подбор и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие със Закона за защита на личните данни.