О Б Щ И Н А   Г А Б Р О В О

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

за резултат от проведения на 20.09.2022 г. подбор за заемане

на длъжността старши експерт в отдел «Общинска собственост» - Община Габрово

 

   

Комисията, назначена със заповед  № 1868/13.09.2022 г. на Кмета на Община Габрово за избор на старши експерт в отдел „Общинска собственост“ -  Община Габрово,

К Л А С И Р А:

ДЕСИСЛАВА ЦОНЕВА