„Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи“ - кв. Велчевци

обявява свободно работно място на длъжност 

медицинска сестра

 

Брой работни места: 1 работно място на пълен работен ден - 8 часа.

Основна цел на длъжността:

Изпълнява задачи, свързани с осигуряване на качествени здравни грижи за децата и младежите, ползващи социалната услуга.

Основни задължения на длъжността:

 • осигуряване на качествени и ефективни здравни грижи за деца и младежи с увреждания, настанени в ЦНСТДМУППМГ;
 • проследява, анализира и отчита здравословното състояние на децата;
 • при необходимост им оказва долекарска помощ;
 • стриктно изпълнява назначената от лекар терапия на децата;
 • осигурява оптимални условия за отглеждане на децата  и младежите в ЦНСТДМУППМГ - провеждане на правилен режим на хранене, сън, бодърстване, занимания;
 • познава водещата диагноза на всеки потребител, както и съпътстващите заболявания и консултира персонала в тази връзка.

 

Основна работна заплата: 1562.00 лв.

Допълнителни възнаграждения - за придобит трудов стаж и професионален опит.

 

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • минимална образователно-квалификационна степен – бакалавър;
 • специалност - медицинска сестра или фелдшер;
 • професионален опит – не се изисква;
 • членство в Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ);
 • поведенчески характеристики – отговорност, умения за работа с деца в неравностойно положение, организираност, комуникативност, работа в екип, лоялност, способност да планира работата си.

Необходими документи за кандидатстване:

 1. Заявление – свободен текст.     
 2. Автобиография.
 3. Копие от документ, удостоверяващ придобитото образование.
 4. Копие от удостоверение за членство в Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи.
 5. Копия от документи, удостоверяващи трудов стаж (когато кандидатът притежава трудов стаж).
 6. Копия от документи, удостоверяващи допълнителни квалификации, имащи отношение към длъжността (по преценка на кандидата).

 

Документите се подават лично или чрез пълномощник в „Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания, с потребност от постоянни медицински грижи“ - кв. Велчевци, адрес: гр. Габрово, кв. „Велчевци“ № 1.

Краен срок за подаване на документи – 14.10.2022 г. включително.

Подборът на кандидатите за обявената длъжност ще се извърши на два етапа: подбор по документи и събеседване с допуснатите кандидати.

Информация за допуснатите кандидати, както за дата, място и час на провеждане на събеседване, ще бъде публикувана на интернет страницата на Община Габрово на адрес: www.gabrovo.bg, раздел Актуално/Кариера.

За справка: тел.: 0877158831

      

Предоставянето на личните данни е доброволно, тяхното обработване, ползване в процеса по подбор и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие със Закона за Защита на личните данни.