О Б Я В А

Община Габрово набира кандидати за работа на длъжност старши експерт в отдел „Общинска собственост“

 

Основна цел на длъжността: анализ на общинската собственост – проучване, актуванe, управление и разпореждане с имоти – частна и публична общинска собственост.

Размер на основната работна заплата: 1100 лв.

 

Изисквания към кандидатите:

  • минимална образователна степен – висше образование – бакалавър;
  • минимален професионален опит – 1 година в областта на основната цел на длъжността;
  • компютърна грамотност.

 

Необходими документи за кандидатстване:

-   заявление – свободен текст;         

-   автобиография;

-   копие от диплома за завършено образование;

-   копие от документи, удостоверяващи професионалния опит.

 

Документите се приемат до 09.09.2022 г. в деловодството на Община  Габрово.

Подборът ще се извърши по документи и събеседване. 

Списъкът с допуснатите до събеседване кандидати, както мястото, датата и часът на провеждане ще се обявят до 13.09.2022 г. на електронната страница на адрес:  www.gabrovo.bg, раздел Актуално/Кариера.

За справка тел.: 066/818 315 – Д. Николова

Предоставянето на личните данни е доброволно, тяхното обработване, ползване в процеса по подбор и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие със Закона за Защита на личните данни.