Нормативно основание:

Закон за устройство на територията - чл. 63, ал. 2      

          

Необходими документи:

- ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА КАСТРЕНЕ И ПРЕМАХВАНЕ НА РАСТИТЕЛНОСТ;

ИСКАНЕ ЗА МАРКИРАНЕ  И ИЗДАВАНА НА ПРЕВОЗЕН БИЛЕТ

- документ за собственост на имота

- Строително разрешение и скица – при ново строителство

- Приложен приходен касов ордер №............... от .................. год. за внесена административна такса


Срок за извършване: до 30 дни

Такса: 5.00 лв.

Банкова сметка: BG58STSA93008460754400 Код за вид плащане: 44 80 01