Необходими документи:

- Декларация по образец;

- паспорт на домашния любимец;

Срок за извършване: веднага

Такса:
1. за собственици с настоящ адрес в гр. Габрово – 5.00 лв.

2. за собственици с настоящ адрес в останалите населени места на общината - 2.00 лв.

3. oсвобождават се от такса собствениците на кучета по чл.175, ал.2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност:
а/ кучета на инвалиди;
б/ служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;
в/ кучета, използвани за опитни цели;
г/ кучета, използвани от Българския червен кръст;
д/ кастрирани кучета;
е/ кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни, които се отглеждат в регистриран животновъден обект

4. Собствениците на възраст над 70 години, притежаващи кучета заплащат такса с 50 на сто намаление. Възрастта се доказва с представяне на документ за самоличност.

5. Не заплащат такса по чл. 175, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност собствениците на куче с поставен микрочип за първата година от неговото регистриране.


Таксата се заплаща ежегодно до 31 март на съответната година или в едномесечен срок от датата на придобиване на кучето, когато то е придобито след 31 март. За кучета придобити през текущата година, таксата се дължи в размер една дванадесета от годишния й размер за всеки месец до края на годината, включително за месеца на придобиването

Банкова сметка: BG58STSA93008460754400 Код за вид плащане: 44 80 13

Декларация по образец; 32 KB