На основание чл. 90 и чл. 91 от Кодекса на труда, чл. 8, ал. 5 от Закон за закрила и развитие на културата, чл. 28, ал. 5 и 6 от Закон за културното наследство и заповед №  3362/31.12.2021 г. на Кмета на Община Габрово

ОБЩИНА ГАБРОВО

ОБЯВЯВА

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА МАИР „БОЖЕНЦИ“  – ГАБРОВО

 

Място на работа – МАИР „Боженци“ - Габрово.

Характер на работа  – организация, ръководство и контрол на цялостната работа в музея.

Правоотношението с директора на музея е срочно за срок от 5 години.

 

I.Изисквания за длъжноста:

Минимални изисквания:

Образование – висше, образователно-квалификационна степен „магистър“.

Професионално направление –  „История и археология, социология, антропология и науки за културата“.

Професионален опит 3 години.

Да притежава организационни умения, нагласа за работа в екип, адаптивност, комуникативност.

Като предимство се счита:

* Присъдени научни степени

* Опит в областта на музейното дело и опазването на културното наследство

* Участие в разработването н реализацията на програми и проекти

* Чуждоезикова подготовка

* Компютърна грамотност

 

II. Начин на провеждане на конкурса.

Защита на концепция за дейността и развитието на МАИР „Боженци“ – Габрово за период от 5 години, подробно разработена за първата от тях.

Събеседване.

 

III. Необходими документи за участие в конкурса.

Заявление за участие.

Документ за самоличност /необходим само за идентификация, като се връща веднага/.

Документ за трудов стаж /копие/.

Медицинско свидетелство /представя се при първоначално постъпване на работа и след преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца/.

Професионална автобиография.

Документ за завършено висше образование /копие/.

Концепция за дейността и развитието на МАИР „Боженци“ - Габрово  за срок от 5 години, подробно разработена за първата, в 7 екземпляра, в запечатани и ненадписани пликове.

 

Концепцията съдържа:        

                  - анализ и оценка на състоянието на музея; основни проблеми на функционирането му.

                 -  тенденции и възможности за развитието на музея като културен и научен институт и мястото му в музейната мрежа.

                 - определяне на целите, приоритетните области, очакваните резултати в управлението, финансирането, структурата и организацията на дейността на МАИР „Боженци“ - Габрово, пътищата за постигането им.

                 - мерки за реализиране на конкретни проекти по комплектуването, опазването и представянето на музейните фондове, научно-изследователската, образователната и популяризаторската дейност на музея.

                 -  етапи на реализация на концепцията. 

При подаването на документите на всички кандидати се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

           

 IV. Място и срок за подаване на документите и разработената концепция.

 Документите се подават в Община Габрово, пл. ”Възраждане” № 3 – отдел „Управление на човешките ресурси”, стая № 110, в срок до 25.02.2022 г.

За получаване на уведомителните писма по чл. 93 от Кодекса на труда, кандидатите следва да се явят на 09.03.2022 г., в 14.00 ч., в стая № 110 на Община  Габрово.

Справки – на тел.: 066818315 – отдел  „Управление на човешките ресурси” - по въпроси, свързани с документите за кандидатстване.

Съобщенията във връзка с конкурса ще се обявяват на таблото за обяви и съобщения в Центъра за административно обслужване в сградата на Община Габрово и на интернет страницата на Общината.

Предоставянето на личните данни е доброволно, тяхното обработване, ползване в процеса по подбор и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие със Закона за Защита на личните данни.