В резултат от подбор по документи за длъжността санитар в ЦНСТДМУ "Мирни дни" (1 работно място, 4-часов работен ден) - проект № BG05M9OP001-6.004-0005 „Патронажна грижа + в община Габрово ”, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-6.004 “Патронажна грижа + – Компонент 2” (направление № 2), комисията, назначена със заповед № 22/11.01.2022 г. на кмета на община  Габрово, допуска до събеседване следния кандидат:

Ивелина Конова

Събеседването с г-жа Конова ще се проведе на 17.01.2022 г., в Община Габрово, Приемна, от 10.00 ч.

 

 

Недопуснати кандидати за длъжността няма.