Община Габрово

набира кандидати за работа на длъжност санитар

по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-6.004 “Патронажна грижа + – Компонент 2”, направление № 1

 

Брой работни места: 1 работно място на пълен работен ден - 8 часа.

Срок на трудовото правоотношение: за определено време.

Основно трудово възнаграждение: 737.00 лв.

 

Основна цел на длъжността:

Подобряване на социално-битовите условия на ползвателите на услугата.

 

Основни задължения на длъжността:

Поддържане на личната хигиена на ползвателите на патронажна грижа.

Поддържане на хигиена в домовете на ползвателите.

Дейности по дезинфекция и дератизация.

Закупуване на продукти и лекарства, заплащане на битови сметки - със средства на ползвателите.

Съдействие за приготвяне на храна, съобразно здравословното състояние на лицата.

Оказване на помощ при хранене, придвижване и съпровождане на ползвателите извън дома.

Съдействие при настаняване в лечебно заведение за болнична помощ за активно лечение, рехабилитация и при грижи в болница (при необходимост).

 

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

Минимална образователно-квалификационна степен – основно образование.

Професионален опит -  не се изисква.

Умения за работа с лица от уязвимите групи, комуникативност, отговорност, умения за работа в екип; умения за справяне с конфликтни ситуации; емоционална устойчивост; оперативност.

 

Необходими документи за кандидатстване:

1. Заявление за кандидатстване (свободен текст).

2. Автобиография (CV).

3. Мотивационно писмо.

4. Копия на документи, удостоверяващи придобитата образователна степен.

5. Копия на документи, удостоверяващи придобит професионален опит и/или квалификация (по преценка на кандидата).

                                                                                   

Място за подаване на документите:

Документите се подават лично или чрез пълномощник в деловодството на Община Габрово, пл. „Възраждане“ № 3.

Срок за подаване на документите: до 20.01.2022 г. включително.

 

Подборът на кандидатите за обявената длъжност ще се извърши на два етапа: по документи и събеседване.

Списък на допуснатите до събеседване кандидати, дата, място и час за провеждане ще бъдат публикувани на интернет страницата на Община Габрово, раздел Актуално/Кариера.

 

За справка: тел. 066/818 442; 066/818 370

Предоставянето на личните данни е доброволно, тяхното обработване, ползване в процеса по подбор и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие със Закона за Защита на личните данни.