О Б Я В А

Община Габрово набира кандидати за работа на длъжност старши инспектор в Общински инспекторат – Община Габрово

 

Основна цел на длъжността:

  • Осъществява превантивен,текущ и последващ контрол по спазването от страна на всички юридически и физически лица на територията на община Габрово на нормативните актове на Общински съвет - Габрово, на законите и подзаконовите нормативни актове, както и на договори, по които страна е Община Габрово, когато такива са му възложени от Кмета на Община Габрово.
  • Осъществява административно–наказателна отговорност по предвидения законов ред.
  • Съдейства в рамките на правомощията си на всички лица на територията на община Габрово за предотвратяване на нарушения или преодоляване на последиците от нарушения на нормативно установения ред на територията на общината.
  • Оперативно отработва сигнали за нарушения на Наредби на Общински съвет - Габрово, закони и подзаконови нормативни актове, когато такива са му възложени от Кмета на Община Габрово.

 

Изисквания за заемане на длъжността:

Образователна степен: висше образование

Професионална област: без предпочитание

Професионален опит: не се изисква

Компютърна грамотност – работа с Microsoft Office /Word и Excel/ - доказва се с практически изпит

Предимство– свидетелство за управление на МПС, категория В

 

Необходими документи за кандидатстване:

  • заявление за назначаване - свободен текст;
  • автобиография;
  • копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен;
  • копия от документи за допълнителни квалификации и правоспособност /при наличие на такива/;
  • копие от документи, удостоверяващи трудов стаж /при наличие на такъв/;
  • копие от свидетелство за управление на МПС /при наличие на такова/.

 

Документите се приемат до 31.01.2022 г. в деловодството на Община Габрово.

 

Подборът ще се извърши по документи, събеседване и практически изпит по компютърна грамотност.

Списъкът с допуснатите до събеседване и практически изпит по компютърна грамотност кандидати, както и информация за мястото, датата и часа на провеждане, ще се обявят до 03.02.2022 г. на таблото за обяви и съобщения в Центъра за административно обслужване в сградата на Община Габрово и на електронната  страница на адрес:  www.gabrovo.bg.

За справка: тел.: 066/818 315  - Диана Николова.

Предоставянето на личните данни е доброволно, тяхното обработване, ползване в процеса по подбор и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие със Закона за Защита на личните данни.