О Б Я В А

Община Габрово набира кандидати за работа на длъжност логопед в „Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства“

 

Брой работни места: 1

Работно време: пълен работен ден - 8 часа

Срок на трудовото правоотношение: за определено време

 „Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства“ е  разкрит в рамките на  проект BG05M9OP001-2.004-0042 „Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. В Комплекса се предоставят услуги за ранно детско развитие, насочени към деца в риск от 0 до 7 годишна възраст, включително с увреждания и техните родители/семейства.

Основна цел на длъжността:

Логопедът предоставя специализирани услуги на деца със затруднения в речевото развитие.

 

Основни задължения на длъжността:

 1. Предоставя специализирани услуги на деца от целевите групи със затруднения в речевото развитие.
 2. Осъществява корекционно-възпитателна работа чрез прилагане на разнообразни форми и средства за диагностика и оценяване на комуникативните нарушения.
 3. Участва в изготвянето на индивидуалните планове за подкрепа на децата, като прави регулярна диагностика и оценяване на комуникативните нарушения и дава предложения за подходящи начини за осъществяване на индивидуална подкрепа.
 4. Прилага иновативни корекционни методи и техники за работа с децата за повишаване на комуникативността им.
 5. Извършва индивидуални консултации с родителите на децата, дава съвети и изготвя индивидуални комплекси за работа в домашни условия.

 

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • Минимална образователно-квалификационна степен - бакалавър.
 • Специалност – „Логопедия“, „Специална педагогика (логопедия)“, „Дефектология“.
 • Професионален опит – не се изисква.
 • Компютърна грамотност (много добри умения за работа с Word и Excel) - доказва се с практически изпит след събеседването за длъжността.
 • Умения за работа с лица от уязвимите групи, включително деца с увреждания и техните семейства.
 • Комуникативност.

 

Предимство:

 • Наличие на професионален опит в областта на основната цел на длъжността.
 • Допълнителни квалификации, имащи отношение към длъжността.

 

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление за участие – по образец.
 • Декларация - по образец.
 • Професионална автобиография (CV) – по образец.
 • Копия на документи, удостоверяващи придобитата образователно-квалификационна степен.
 • Копия на документи, удостоверяващи професионалния опит (когато кандидатът притежава такъв).
 • Копия от документи, удостоверяващи допълнителната квалификация - удостоверения, сертификати и др. (когато кандидатът притежава такива).

                                                                                   

Документите се приемат до 31.01.2022  г. включително в деловодството на Община Габрово, пл. „Възраждане“ № 3.

Подборът ще се извърши по документи, събеседване и практически изпит по компютърна грамотност.

Информация за допуснати до събеседване кандидати, за място, дата и час на провеждане ще бъде публикувана на електронната страница на Община Габрово: www.gabrovo.bg/Актуално/Кариера.

 

Документите за кандидатстване по образец може да получите в Община Габрово, Център за административно обслужване, или да изтеглите от прикачените файлове след настоящата обява.

За справка:

 •  тел.: 066/818 399; 818 442 – дирекция „Образование и социални дейности“

 

Предоставянето на личните данни е доброволно, тяхното обработване, ползване в процеса по подбор и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие със Закона за защита на личните данни.

Документи по образец
11.01.2022
Заявление 106 KB
Декларация 102 KB
Автобиография 132 KB