ОБЯВЛЕНИЕ

 

Община Габрово, на основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Договор № Д03-43/20.10.2020 за изпълнение на Проект № BGLD-2.001-0009 „Възможност за изява на младите хора – създаване на младежки център в Габрово“, финансиран по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи“ чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014 – 2021 г. и заповед № 7/07.01.2022 г. за обявяване и провеждане на конкурс за заемане на длъжностите „Младежки работник“ и „Ромски образователен медиатор“ в Младежки център Габрово,

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ „МЛАДЕЖКИ РАБОТНИК“ И „РОМСКИ ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР“ В МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР - ГАБРОВО

 

Характеристика на длъжностите:

 • Работата на младежкия работник и ромския образователен медиатор се основава на ангажираност, отдаденост и подкрепа за личностното развитие на младите хора, равенство и недискриминация, социално приобщаване. Реализирането на тези принципи е чрез различни социални, културни, спортни, образователни и граждански програми и дейности, провеждани от, за и съвместно с младите хора.
 • Подкрепят младежкото доброволчество.
 • В своята работа познават приликите и разликите на формалното и неформалното обучение.
 • Разбират спецификата на младежката работа като област, принадлежаща на извънучилищното образование и предлагаща различни дейности за личностно развитие и осмисляне на свободното време.
 • Подкрепят интеграцията на младежите в неравностойно положение и на такива в риск от социално изключване, като работят и на терен.
 • Окуражават пълноценното участие на младите хора в гражданския, политическия и икономическия живот на местните общности.
 • Работят за изграждане на успешно сътрудничество с публични институции и неправителствени организации на местно, национално и международно ниво.
 • Участват активно и отговорно в обучения и дейности, насочени към обмяна на опит и знания между организации и младежки центрове в България, страните – донори на ФМ на ЕИП и др.

 

Брой работни места за длъжността „Младежки работник“: 5 работни места

Брой работни места за длъжността „Ромски образователен медиатор“: 2 работни места

 1. Изисквания към кандидатите:

        1. Минимални изисквания:

 • завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „Бакалавър“;
 • да владеят писмено и говоримо английски език;
 • добра компютърна грамотност (Word, Excel, PowerPoint, работа с електронна поща, социални мрежи и интернет);
 • да са български граждани, граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
 • да са навършили пълнолетие;
 • да не са осъждани.
 1. Специфични изисквания:
 • да притежават комуникативни умения – да предизвикват участие, да насърчават и взаимодействат с младежи, включително и с деца и младежи от уязвими групи (лица с увреждания, роми, самотни майки и др.), с представители на местната общност, организации и институции;
 • да притежават презентационни умения – свободно, атрактивно и увлекателно общуване с младежи, включително и с деца и младежи от уязвими групи (лица с увреждания, роми, самотни майки и др.), представяне и защитаване на идеи и предложения;
 • да притежават организационни умения – да планират и организират изпълнението на ежедневните си задачи самостоятелно и съвместно с другите членове на екипа.
 1. Изисквания с предимство:
 • да притежават опит в доброволчески дейности и инициативи;
 • да притежават опит в работата с деца, младежи, родители и преподаватели, както и такива от рискови и уязвими групи;
 • да притежават шофьорска книжка;
 • да познават културните и социалните проблеми на етническите малцинства, в това число и на ромската общност (само за кандидатите за длъжност „Образователен медиатор“);
 • да владеят майчиния език на младежите от етническите малцинства, в това число и на ромската общност (само за кандидатите за длъжност „Образователен медиатор“).

 

 1. Провеждане на конкурса в два етапа:

1. Първи етап – проверка на представените от кандидатите документи;

2. Втори етап – проверка на знанията по английски език и събеседване за установяване на личните качества на кандидатите – комуникативност, добра аргументираност, възможност за добро презентиране и представяне на идеи, мотивация за работа.

 

 1. Начин на оценяване на кандидатите:

Кандидатите се оценяват от комисия, определена със заповед на кмета на Община Габрово.

 • Първи етап – комисията изготвя протокол и списъци на допуснатите и недопуснатите, които се публикуват на сайта на Община Габрово не по-късно от 5 дни след изтичане на срока за подаване на заявленията за участие в конкурса, с което кандидатите се считат за уведомени.
 • Втори етап – комисия извършва проверка на знанията на кандидатите по английски език и провежда събеседване за установяване на личните качества на кандидатите.

 

 1. Необходими документи за участие в конкурса:

1. Заявление за участие в конкурс за длъжността „Младежки работник“/„Ромски образователен медиатор“ - по образец (прикачен файл след настоящата обява).

2. Автобиография с актуална снимка (европейски формат).

3. Копия на документи, доказващи завършено образование.

4. Копия на документи, удостоверяващи езикова и компютърна грамотност (дипломи, удостоверения, сертификати и др. еквивалентни документи).

5. Копия на документи, удостоверяващи друг придобит релевантен опит (участия в стажове, работа с деца и младежи, доброволчески и др. тип инициативи).

6. Копия на документи, удостоверяващи професионален опит.

*Копията на документи трябва да са заверени с „Вярно с оригинала“ и подпис от кандидата!

 1. Място и срок за подаване на документите:

Документите се подават в „Деловодство“ на Община Габрово, адрес: гр. Габрово, пл. Възраждане № 3, всеки работен ден от 8.30 до 17.15 ч.

Документите се подават в плик с надпис: „За участие в конкурс за подбор на „Младежки работник“/„Ромски образователен медиатор“, като се посочват имената на кандидата, адрес и телефон за връзка.

Срок на подаване на документите – до 17.15 часа на 31 януари 2022 г.

 1. Месечно възнаграждение за съответните длъжности:

С одобрените кандидати се сключва срочен трудов договор до изтичане на договора по проект № BGLD-2.001-0009 „Възможност за изява на младите хора – създаване на младежки център в Габрово“, но не по-късно от 1.04.2024 г., по чл. 68, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда. Размерът на брутната работна заплата, включително процент прослужено време, през първата година на назначение за длъжностите „Младежки работник“ и „Ромски образователен медиатор“ е 670 лева за 4 часов работен. След изтичане на едногодишен срок с одобрените кандидати се сключва допълнително споразумение с промяна на месечното възнаграждение  - 1340 лева за 8 часов работен ден.

Лице за контакт:

Ирена Бойновска, тел.: 066 807 222

 

Предоставянето на личните данни е доброволно, тяхното обработване, ползване в процеса по подбор и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие със Закона за Защита на личните данни.

 

Заявление - по образец
10.01.2022
Заявление 242 KB