О Б Я В А

ОП „Гробищни паркове” - Габрово набира кандидати за работа на длъжност Гробар

Основна цел на длъжността:

  • Изкопаване, полагане на покойник  и зариване на нов  гроб;
  • Изкопаване, вадене на кости, полагане на покойник  и зариване на стар гроб на ръка;
  • Извършване на товаро - разтоварна работа – носене на покойник от хладилна камера до Ритуална зала, от Ритуална зала до катафалката, и от нея до гроба;
  • Участва в почистване на гробищния парк .

Изисквания към кандидатите:

  • Минимална образователна степен – средно образование
  • Необходими знания и умения: Да познава правилата за извършване на погребения по Наредба № 2 на МЗ от 21. 04. 2011 г. за здравните изисквания за погребването и пренасянето на покойници.

Необходими документи за кандидатстване:

  • заявление – свободен текст         
  • автобиография;
  • копие от документ за придобито образование;
  • копие от документи, удостоверяващи професионалния опит /трудова книжка,   служебна книжка, осигурителна книжка или граждански договори/ при наличие на такъв.

Документите се приемат до 20.01.2022 г. в канцеларията на ОП „Гробищни паркове” - Габрово.

Подборът ще се извърши по документи и събеседване.

Допуснатите до събеседване, както и мястото, датата и часът на провеждане, ще се обявят на 21.01.2022 г. чрез лично обаждане на одобрените.

 За справка тел.: 066/800 828 по въпроси, свързани с естеството на работата.