ОБЩИНА ГАБРОВО                                 

На основание чл. 90 и чл. 91 от Кодекса на труда, чл. 9, ал. 5 от Закон за закрила и развитие на културата, чл. 28, ал. 1 и 2 от Закон за обществените библиотеки и заповед № 2973/25.11.2021 г. на Кмета на Община Габрово

 О Б Я В Я В А:

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР“ НА РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „АПРИЛОВ - ПАЛАУЗОВ“  – ГАБРОВО

 

Място на работа – Регионална библиотека „Априлов - Палаузов“ - Габрово.

Характер на работа – организация, ръководство и контрол на цялостната работа в библиотеката.

Правоотношението с директора на библиотеката е срочно - за срок от 4 години.

 

I. Изисквания за длъжността.

Минимални изисквания:

Образование – висше, образователно-квалификационна степен „магистър“.

Професионално направление – „Обществени комуникации и информационни науки“.

Професионален опит - 5 години в библиотека.

Да притежава организационни умения, нагласа за работа в екип, адаптивност, комуникативност.

 

Като предимство се счита:

* Присъдени научни степени

* Участие в разработването и реализацията на програми и проекти

* Чуждоезикова подготовка

* Компютърна грамотност

 

II. Начин на провеждане на конкурса.

Защита на концепция за дейността и развитието на Регионална библиотека „Априлов - Палаузов“ – Габрово за период от 4 години, подробно разработена за първата от тях.

Събеседване.

 

III. Необходими документи за участие в конкурса:

- заявление за участие;

- документ за самоличност /копие/;

- документ за трудов стаж /копие/;

- медицинско свидетелство /представя се при първоначално постъпване на работа и след преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца/;

- професионална автобиография;

- документ за завършено образование /копие/;

- свидетелство за съдимост;

- концепция за дейността и развитието на Регионална библиотека „Априлов - Палаузов“- Габрово за срок от 4 години, подробно разработена за първата от тях, в 7 екземпляра в запечатани и ненадписани пликове.

Концепцията съдържа:        

- анализ и оценка на състоянието на библиотеката; основни проблеми на функционирането й;

- тенденции и възможности за развитието на библиотеката като културен и научен институт и мястото й в библиотечната мрежа;

- определяне на целите, приоритетните области, очакваните резултати в управлението, финансирането, структурата и организацията на дейността на Регионална библиотека „Априлов - Палаузов“ - Габрово, пътищата за постигането им;

- мерки за реализиране на конкретни проекти по комплектуването, опазването и представянето на библиотечните фондове, научно-изследователската, образователната и популяризаторската дейност на библиотеката;

-  етапи на реализация на концепцията. 

При подаването на документите на всички кандидати се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

           

 IV. Място и срок за подаване на документите и разработената концепция.

Документите се подават в Община Габрово, пл. ”Възраждане” 3 – отдел „Управление на човешките ресурси”, стая № 110, в срок до 28.01.2022 г.

 За получаване на уведомителните писма по чл. 93 от Кодекса на труда, кандидатите следва да се явят на 08.02.2022 г., в 14.00 ч., в стая № 110 на Община  Габрово.

Справки: на тел.: 066/818 315 – отдел  „Управление на човешките ресурси” – по въпроси, свързани с документите за кандидатстване.

Съобщенията във връзка с конкурса ще се обявяват на таблото за обяви и съобщения в Центъра за административно обслужване в сградата на Община Габрово и на интернет страницата на Общината.