ОБЩИНА ГАБРОВО

набира кандидати за длъжността изпълнител-гледач на животни в Зоопарк - Община Габрово

 

Основни задължения:

  1. Съблюдава приетата технология за отглеждане на животните и утвърдения дневен режим.
  2. Почиства, дезинфекцира и измива помещенията, клетките, съдовете и пособията.
  3. Грижи се за поддържане на оптимална температура, влажност и нормално вентилиране на въздуха.
  4. Почиства, храни и пои животните, полага грижи за развъждането им.
  5. Наблюдава здравословното състояние и сигнализира за отклонения; участва при лечението, преместването, транспортирането на животните и във всички общи мероприятия.
  6. Контролира изправността и сигурността на клетките, като дребни ремонти извършва сам.
  7. Поддържа ред и чистота в района.
  8. Дава дежурства по график в почивни и празнични дни.
  9. Изпълнява и други, конкретно възложени от ръководството на Зоопарка задачи, свързани с длъжността.

 

Изисквания към кандидатите:

Минимална образователна степен – средно образование.

 

Необходими документи за кандидатстване:

-   заявление – свободен текст;         

-   автобиография;

-   копие от документ за придобито образование;

-   копие от документ, удостоверяващ придобития трудов стаж;

-   копие от експертно решение на ТЕЛК /при наличие на такова/.

 

Подборът на кандидатите ще се извърши по документи и събеседване.

 

Списък с допуснатите до събеседване кандидати, както и информация за мястото, датата и часа на провеждане ще се обявят на таблото за обяви и съобщения в Центъра за административно обслужване в сградата на Община Габрово и на електронната  страница на адрес:  www.gabrovo.bg

 

Документите се приемат до 30.11.2021 г. в деловодството на Община Габрово.

За справка:

- тел.: 0899015680 – Марио Димитров – Управител на Зоопарка, относно естеството на работа;

- тел.: 066/818 315 – Диана Николова – по въпроси, свързани с документите за назначаване.

Предоставянето на личните данни е доброволно, тяхното обработване, ползване в процеса по подбор и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие със Закона за Защита на личните данни.