„Регионален хоспис“ ЕООД набира кандидати за работа на длъжност сътрудник, социални дейности в социална услуга - „Център за грижа за лица с различни форми на деменция“ и „Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване“, разкрити по проект на Община Габрово BG05M9OP001-2.090-0005-C01 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания"  - Етап 2, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

Брой работни места: 3

Работно време: пълен работен ден - 8 часа

Срок на трудовото правоотношение: за определено време.

Основно трудово възнаграждение: 850.00 лв.

Основна цел на длъжността:

Организация и осигуряване на качествена ежедневна грижа и подкрепа за настанените в  „Център за грижа за лица с различни форми на деменция“ и „Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване“. Подпомагане на социалната работа на персонала на центровете при предоставяне на социални услуги.

Основни задължения на длъжността:

 • участва в цялостната и постоянна грижа, съобразена с конкретните потребности на всеки потребител;
 • спазва всички изисквания за лична хигиена и хигиенните изисквания при обслужване на настанените лица в центровете за грижа;
 • организира, съдейства и участва в поддържане на личната хигиена на настанените лица, както и в поддържане на хигиенния режим в центровете за грижа, отопление, проветряване, режим на почивка и др.;
 • придружава потребителите на центровете по време на разходка;
 • подкрепя, стимулира и подпомага съхраняването на когнитивни функции на настанените лица;
 • оказва съдействие и подпомага настанените в центровете за грижа за включването им в разнообразни дейности, занимания и инициативи съобразно възможностите им;
 • съпровожда (при необходимост) до здравни заведения за прегледи, консултации или хоспитализации настанените в центровете за грижа лица;
 • подпомага социалния работник при осигуряване на правата, при предоставянето на социални услуги, при предприемане на действия за подкрепа на възрастни хора и хора с увреждания;
 • подпомага извършването на социална работа, включително мобилна;
 • познава и прилага законовите и подзаконовите нормативни актове в сферата на социалните дейности;
 • изпълнява указанията на ръководителя на социалната услуга и предписанията на специалистите с цел удовлетворяване на основните жизнени потребности на лицата.

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • минимална образователна степен: средно образование;
 • професионален опит: не се изисква. Наличието на такъв е предимство;
 • умения за общуване с възрастни и хора с увреждания и техните близки;
 • комуникативност и умение за работа в екип.

Необходими документи за кандидатстване:

1. Заявление за кандидатстване до ръководителя на Регионален хоспис ЕООД (свободен текст).

2. Автобиография (CV).

3. Копия на документи, удостоверяващи придобитата образователна степен.

4. Копия на документи, удостоверяващи придобит професионален опит и/или квалификация (по преценка на кандидата).

 

Място за подаване на документите:

Документите се подават лично или чрез пълномощник в деловодството на Община Габрово, пл. „Възраждане“ № 3.

Срок за подаване на документите: до 03.12.2021 г. включително.

Подборът на кандидатите за обявената длъжност ще се извърши на два етапа: по документи и събеседване.

Информация за допуснатите до събеседване кандидати, както и за дата, място и час за провеждане, ще бъде публикувана на електронната страница на Община Габрово, раздел Актуално/Кариера.

 За справка: тел. 066/818 442; 066/818 399; 0885 264386.

Предоставянето на личните данни е доброволно, тяхното обработване, ползване в процеса по подбор и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие със Закона за Защита на личните данни.

 

Кратка информация за проекта може да намерите ТУК.