„Регионален хоспис“ ЕООД набира кандидати за работа на длъжност медицинска сестра за социални дейности в  „Център за грижа за лица с различни форми на деменция“ и „Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване“, разкрити по проект на Община Габрово BG05M9OP001-2.090-0005-C01 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания  - Етап 2 - предоставяне на новите услуги  - Център за грижа за лица с различни форми на деменция и Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване на територията на община Габрово”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

 

Брой работни места: 1

Работно време: пълен работен ден - 8 часа

Срок на трудовото правоотношение: за определено време.

Основно трудово възнаграждение: 1 300.00 лв.

 

Основна цел на длъжността:

Предоставяне на качествени и ефективни здравно - социални грижи и подкрепа на лицата, настанени в Център за грижа за лица с различни форми на деменция и Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване.  

Основни задължения на длъжността:

 1. Планира, организира и отговаря за осигуряването на достъп до здравеопазване за всеки от потребителите на центровете за грижа.
 2. Наблюдава здравословното състояние на потребителите и при необходимост оказва долекарска помощ съобразно компетенциите си.
 3. Събира и предоставя здравна информация за потребителите на центровете.
 4. Провежда индивидуални и/или групови беседи, консултации на различни здравни теми.
 5. Участва в изготвянето (актуализирането) на оценки и индивидуални планове за лечение и грижа на потребителите.
 6. Извършва здравни услуги и манипулации, раздава лекарства на настанените лица.
 7. Приема, дегустира, участва при раздаване на храната на пациентите.
 8. Храни тежко болните потребители.
 9. Участва в обсъждането и планирането на дейностите на специалистите.
 10. Води медицинската документация.
 11. Изпълнява лекарските назначения по отношение на изследвания и консултации.
 12. Познава и прилага законовите и подзаконовите нормативни актове в сферите на здравеопазването и социалните дейности.
 13. Съпровожда настанените лица до здравни заведения за прегледи, консултации, лечение, хоспитализация, ако е необходимо.

 

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • минимална образователно-квалификационна степен – професионален бакалавър;
 • специалност – „Медицинска сестра“ или „Медицински фелдшер“;
 • членство в Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи;
 • професионален опит – не се изисква.

Допълнителни компетенции:

 • умения за общуване с възрастни и хора с увреждания и техните близки;
 • комуникативност и умение за работа в екип.

Предимство:

 • наличие на професионален опит в областта на здравните грижи;
 • допълнителни квалификации, имащи отношение към длъжността.

Необходими документи за кандидатстване:

1. Заявление за кандидатстване до ръководителя на „Регионален хоспис“ ЕООД (свободен текст).

2. Автобиография (CV).

3. Копия на документи, удостоверяващи придобитата образователна степен.

4. Копия на документи, удостоверяващи придобит професионален опит и/или квалификация (по преценка на кандидата).

5. Копие на удостоверение за членство на кандидата в Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи.

            

Място за подаване на документите:

Документите се подават лично или чрез пълномощник в деловодството на Община Габрово, пл. „Възраждане“ № 3.

Срок за подаване на документите: до 26.11.2021 г. включително.

 Подборът на кандидатите за обявената длъжност ще се извърши на два етапа: по документи и събеседване.

Информация за допуснатите до събеседване кандидати, както и за дата, място и час за провеждане, ще бъде публикувана на електронната страница на Община Габрово, раздел Актуално/Кариера.

 За справка: тел. 066/818 442; 066/818 399; 0885 264386.

 Предоставянето на личните данни е доброволно, тяхното обработване, ползване в процеса по подбор и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие със Закона за Защита на личните данни.

 

Кратка информация за проекта  може да намерите ТУК.