Детска градина „Мики Маус”- Габрово обявява свободно работно място на длъжност огняр-техник, считано от 03.01.2022 г.

 

Изисквания за заемане на длъжността:

1. Средно образование.

2. Правоспособност за огняр - работа с водогрейни котли на газ.

 

Необходими документи:

1. Заявление за кандидатстване до директора.

2. Автобиография.

3. Копие от диплома за завършено образование.

4. Копие на документи, удостоверяващи придобит стаж и професионален опит - трудова книжка.

Оригиналите на изискваните документи се представят за сверка.

 

Вид и основание за сключване на договора:  чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 70 от КТ.

Начин на подбор: по документи.

Срок и място на подаване на документите: 

15.11.2021 г. - 03.12.2021 г.;

ДГ „Мики Маус” - Габрово, бул. „Могильов” № 74, от 8.00 ч. до 12.00 ч.

Лице за контакт: Моника Михайлова;

телефон: 066/804005

Предоставянето на личните данни е доброволно, тяхното обработване, ползване в процеса по подбор и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие със Закона за Защита на личните данни.