О Б Я В А

 

Община Габрово набира кандидати за работа на длъжност старши експерт в

отдел „Административно обслужване, материално-техническо обезпечаване и отбранително-мобилизационна подготовка“

 

Основна цел на длъжността:

Подпомагане кмета на общината при изпълнение на задълженията по отбранително-мобилизационна подготовка /ОМП/, защита при бедствия и управление при кризи.

Организиране и планиране в областта на ОМП.

Анализ и оценка на риска от възникване на кризи и поддържане на готовност за действие.

Координация на действията на силите за реагиране при кризи.

Изисквания към кандидатите:

  • минимално изисквано образование – бакалавър;
  • минимален професионален опит в областта на основната цел на длъжността – 1 година;
  • компютърна грамотност /много добри умения за работа с Word и Exсel/ - доказва се с практически изпит;
  • за длъжността се изисква достъп до класифицирана информация.

 

Необходими документи за кандидатстване:

  • заявление за кандидатстване;
  • автобиография;
  • копия от документи за придобита образователно-квалификационна  степен;
  • копия от документи за допълнителни квалификации и правоспособност /при наличие на такива/;
  • копие от документи, удостоверяващи професионалния опит;
  • декларация от лицето за съгласие за проучване за достъп до класифицирана информация по ЗЗКИ.

/Декларацията може да изтеглите от прикачения файл след настоящата обява/.

 

Документите се приемат до 22.11.2021 г. в деловодството на Община Габрово.

Подборът ще се извърши по документи, събеседване и практически изпит по компютърна грамотност.

Списъкът с допуснатите до събеседване, както и мястото, датата и часът на провеждане ще се обявят до 25.11.2021 г. на електронната страница на адрес:  www.gabrovo.bg/Актуално/Кариера/.

Предоставянето на личните данни е доброволно, тяхното обработване, ползване в процеса по подбор и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие със Закона за Защита на личните данни.

 

За контакти:

- тел.: 066/818 315  - Диана Николова– по въпроси, свързани с документите за кандидатстване;

- тел.: 0885010595 - Цветомир Русинов - по въпроси, свързани с естеството на работата.

Декларация - по образец
11.11.2021
Декларация 18 KB